Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Samene - en genetisk unik urbefolkning

Dette var tittelen til en samleutgivelse fra 1996 av professor emeritus i genetikk Lars Beckman (1928-2005) ved Umeå Universitet. Dr Beckman studerte samenes genetikk i 40 år uten å komme nærmere spørsmålet om hvor samene egentlig kom fra.

Han kom til følgende oppsumering:

- Samene viser store avvik fra alle andre befolkninger.
- Alle samiske grupper likner hverandre genetisk selv om det fins endel frekvensforskjeller mellom finske, norske og svenske samer og mellom svenske samer i Sverige.
- De genetiske forskjellene mellom de samiske gruppene kommer sannsynligvis av tilfeldige genetiske variasjoner i små isolerte populasjoner og varierende grad av blanding mellom andre populasjoner.
- I visse genetiske markører viser samene likheter med asiatisk-mongoloide populasjoner, i andre med europeiske populasjoner, mens visse andre markører som f.eks i mitokondria DNA fremstår som “samespesfikke”, dvs typisk for samene.
- Sammenlikninng mellom samer og andre populasjoner gir ingen entydige belegg for at samene skulle ha et asiatisk opphav. De samlede resultatene peker i stedet på at samene er en europeisk urbefolkning med en unik genetisk konstitusjon.
- Det er tydlige tegn på samisk genetisk innflytelse hos andre folk i geografisk avgrensende områder.

Beckman referer videre til to studier fra 1954 og 1973 hvor det samiske innslaget hos henholdsvis svensker og finner beregnes til å være 10% og 15% . Han referer også til diego blodgruppe (DIA) som eksisterer fra 5-25% i mongoloide og indianske populasjoner (og latin-amerikanske) er totalt fraværende hos samer.

Kilde: Samerna – genetisk unikt urbefolkning – Fyra decenniers genetiska studier av svenska samer – från blodgruppeer till mitokondriellt DNA
Kilde: Samerna år en europeisk genetisk unik urbefolkning! – Samefolket 8/1997

Les andre saker i Samenes Historie her

Vist 3537 ganger. Følges av 9 personer.

Kommentarer

Ja, godt er det at Vårherre skapte oss alle litt forskjellige. Det ville jo ha vært forferdelig
kjedelig om vi alle hadde vært helt like !

Når materialet er samlet inn. Hva slags samer er det tatt prøver fra? Bare reindriftssamer – eller?

Det kommer fram av artikkelsamlingen at flere av hans undersøkelser kom fra ubeslektede barn fra svenske nomade skoler. Han dekker område fra Jämtland og helt til Nord-Sverige som da inkluderer det sørsamiske til det nordsamiske område. I noen andre undersøkelser står det bare at det er samer uten noen betegnelse på om det er reindriftssamer eller ikke. Han også ivertfall en gang med skoltesamer.

Men dette er tydligvis ikke av betydning fordi tilsvarende undersøkelser i Norge inkludert samer fra kystdistrikter visste omtrent det samme resultatet. Det gjorde de også i Finland og i en undersøkelse i Russland. Det er også blitt gjort undersøkelser av den ikke-samiske befolkningen i Norge, Sverige og Finland som viser tiltagende samisk påvirkning jo nærmere de samiske bosetningsområdene enn kommer.

Det er også gjort senere analyser med mitokondria fra det sørsamiske området helt til Lujavri inkludert sjøsamer i Finnmark som viste konsistente resultater. Her er det også gjort undersøkelser i Finland på den ikke-samiske befolkningen og også der er det tiltakende samisk påvirkning jo lenger nord enn kommer.

Jeg trur det er viktig å være varsom med begrepet “samene”. Denne undersøkelsen det vises til her, gjaldt en geografisk avgrensa område, ikke alle samer. Ikke sant?
Jeg har alltid hørt at samene var ulike grupper. De siste årene er denen diversiteten blitt forstyrra av det politske mantraet “Vi samer er ett folk”. Forstår strategien, men genetisk og klulturelt vil det føre til en standardisering som også kan forhindre forståelsen av diversiteten.

Jeg følger ikke så godt med, men er nysjerring på ulikhetene:
- Den gamle sjøsamiske befolkninga langs kysten fra Salten og nordover, som er sporadisk nevnt og beskrevet, og som språklig og sosialt etterhvert ble integrerti den øvrige befolkninga; enten det var gamle norske slekter, nyinnvandrere fra Sør-Norge, nynnvandrere svensksamer, og etter 1945 en svært mobil befolkning, miksa på kryss og tvers.
- Bygdefinnene – i Trøndelag og på helgeland
- Fjellfinner og flyttlapper
- Markasamer (innvandrende svensksamer som ble stasjonære)
- Skolpene – mellom Vestfjorden og Malangen – var det de gamle sjøsamene?
Så kommer kategoriene sørsamer, pitesamer, lulesamer, nordsamer, skolt, ter, osv

Da jeg vokste opp var det ingen som brukte begrepet “samer”. Vi hadde nok med gjenreiosinga og kald krig. Men heimbygda til far min i Vestreålen er et godt eksempel på etnisk mikstur. Etterhvert som brikkene falt på plass, mente nok far min, som fra starten var fasinert av det norrønne, at flertallet nok hadde sjøsamiske røtter, med en viss miks av de mange farende nordmenn som rak oppover langs kysten utover 1800tallet, og gruveslusken først på 1900tallet – alle på leit etter utkomme.

Når noen av disse etterkommerne nå definerer seg som av den opphavelige sjøsamiske befolkninga, er det interessant. Verden går framover. Det politiske systemet vi har rommer imidlertid ikke denne etniske gruppa ennå.

Jeg håper at man innen den genetiske forskninga har diversiteten for øyet.

Disse undersøkelsene er avgrenset til de som i dag eller tilbake til 1950-tallet oppfatter seg som samer i Sverige. De inkluderte da selfølgelig ikke samiske grupper som har gått opp i den øvrige befolkningen og dermed ikke lar seg identifisere. Men resultatene fra disse tidligere undersøkelsene viser når man setter sammen med andre undersøkelser gjort i Norge, Finland og Russland har et konsistent særeget mønster som går fra sørsamene i Härjedalen via nord-samene i Sverige/Norge til øst-samene i Russland. Det er selfølgelig variasjoner mellom gruppene men mønsteret er konsistent. Det er også slik at den ikke-samiske delen av befolkningen i nåværende samiske bosetningsområder og i tidligere samiske bosetningsområder viser påvirkning fra den samiske befolkningen.

Men samtidig ser jeg ditt poeng at samisk er en etnisk kategori og ikke en genetisk kategori. Et godt eksempel på det er at hvis det samisk-finske fellesspråket eksisterte så sent som for 3 000 år så er vanskelig få til å stemme med genetiske dateringene som er mye eldre. Det må bety at samenes genetiske forfedre må ha byttet språk innenfor de siste 3 000 år og at særsamiske genetiske mønsteret går tilbake til tiden før samisk etnisitet slik vi kjenner det fra eldre og nyere tid eksisterte.

I artikkelen “Samerna år en europeisk genetisk unik urbefolkning! – Samefolket 8/1997” ovenfor konkluderer Lars Beckman slik:
“Personligen tycker jag att forskningsresultaten visar att samerna faktiskt är ETT folk genetiskt och
den kunskapen kanske kan vara till nytta for samerna, sade professor Beckman.”
Dette synes jeg er en spennende konklusjon. Tidligere har jeg fått oppfatningen at samene er et folk etnisk, men at de er en sammensmelting av flere folkegrupper.

Det er de klassiske genetiske undersøkelsene som begynte på 1950 tallet som har den største dekningen i den samiske befolkningen i Norge, Sverige, Finland og Russland. Disse viser med noe variasjon et ganske særtypisk samisk mønster f.eks med blodgruppemarkøren A2 hvor samene har den høyeste frekvensen i verden og i forhold til blodgruppe markøren A1. Hos ikke-samiske befolkningen så er som oftest A1 flere ganger større en forekomsten av A2, mens hos samene så er det omvendt ved at A2 er flere ganger større enn A1. A2 er en “europeisk” blodgruppe.

I forhold til genteknologien som finnes i dag så fremstår nok denne som noe foreldet men mange av de slutningene som ble trukket om slektskap mellom populasjoner er fortsatt gyldige i dag fordi den nye teknologien ofte kommer til de samme konklusjonene men med mye større detaljnivå.

Annonse

Nye bilder