Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Viser arkivet for stikkord vitenskap

Samiske gener påvist hos nord-finner

Ifølge en genetisk undersøkelse av mitokondria utført av Dr Majamaa ved Universitet i Oulu i 2001 har nord-finnene i Nord-Østerbotten og Kainuu assimilert en betydelig samisk befolkning. Det viser seg at den samiske påvirkngen kan være så stor som over 20%. Påvirkningen er størst i Kainuu.

Kilde: Evidence for mtDNA admixture between the Finns and the Saami.

Les også Samene av delvis øst-asiatisk opprinnelse?
Les også Samene har røtter i Øst-Europa
Les også Samene har røtter i Vest-Europa
Les også Samer har røtter i Syd-Europa II
Les også Samer har røtter i Syd-Europa
Les også Nylig genetisk forbindelse mellom Samene og Volga-Ural
Les også Samene – en genetisk unik urbefolkning
Les også Samene genotypiske og fenotypiske europeere
Les også Samene en gammel europeisk befolkning
Les også Samer er europeere ifølge genstudium.

Les andre saker i Samenes Historie her

Samisk sjamanisme

Dette er en bok av religionshistoriker Brita Pollan tidligere lektor ved UiO som forteller om sjamanistiske helbredelser i Norge, og redegjør for samenes forestillinger om sykdom og helbredelse. Forfatteren henviser til andre kulturer, psykoanalyse, og til særtrekk ved samiske eventyr. Til slutt viser hun hvordan kristningen av samene stemplet og bekjempet deres viten om helheten i menneskets liv som hedenskap. (Kilde: Bokelskere.no)

Kilde: Samiske sjamaner – NB.no

Les andre saker i Samenes Historie her

Samene har ikke hatt befolkningsvekst

Ifølge en forskningsrapport ved Max Planck Instituttet i Leipzig, Tyskland så har det samiske befolkningen ut fra mitokondria analyser vært liten og konstant lenge i motsetning til svenskene og finnene som viser genetiske tegn til befolkningsekspansjon. Samene viser også tegn på sterk genetisk drift. Ifølge forskerne så kan de genetiske særegenhetene hos samene være til hjelp for å identifisere komplekse genetiske sykdomer.

Kilde: Extensive Linkage Disequilibrium in Small Human Populations in Eurasia

Les også Samene av delvis øst-asiatisk opprinnelse?
Les også Samene har røtter i Øst-Europa
Les også Samene har røtter i Vest-Europa
Les også Samer har røtter i Syd-Europa II
Les også Samer har røtter i Syd-Europa
Les også Nylig genetisk forbindelse mellom Samene og Volga-Ural
Les også Samene – en genetisk unik urbefolkning
Les også Samene genotypiske og fenotypiske europeere
Les også Samene en gammel europeisk befolkning
Les også Samer er europeere ifølge genstudium.

Les andre saker i Samenes Historie her

Samene av delvis øst-asiatisk opprinnelse?

Ifølge det første publiserte studium av samenes genom fra 2010 utført ved Universitetet i Anwerpen så viser analysen at de finske samene i snitt har ca 6% øst-asiatisk påvirkning og de resterende 94% er europeiske. Men variasjonen var stor fra 0 til 13%. Volgoda russerne var de i sammenlikningsbefolkningene som viste størst likhet med de finske samene deretter orkadierne og franskmenn. Av de øst-asiatiske populasjonene så var Yakutene nærmest. Undersøkelsen synes også å indikere at samene ikke er en homogen befolkning men har geografisk betinget genetiske understrukturer.

Autosomalt DNA arves for et individ fra alle oppadgående slektslinjer og representerer derfor hele menneskets arvemasse bortsett fra Y-kromosomet, X-kromosomet og mitokondria som følger egne arvemønstre.

Kilde: A genome-wide analysis of population structure in the Finnish Saami with implications for genetic association studies

Les også Samene har røtter i Øst-Europa
Les også Samene har røtter i Vest-Europa
Les også Samer har røtter i Syd-Europa II
Les også Samer har røtter i Syd-Europa
Les også Nylig genetisk forbindelse mellom Samene og Volga-Ural
Les også Samene – en genetisk unik urbefolkning
Les også Samene genotypiske og fenotypiske europeere
Les også Samene en gammel europeisk befolkning
Les også Samer er europeere ifølge genstudium.

Les andre saker i Samenes Historie her

Samisk identitet utvikles allerede i yngre steinalder?

Det ifølge en disputas fra 2011 av Mag.art. Hilde Rigmor Amundsen. Hun argumenterer for at Hedmark allerede i yngre steinalder var befolkninget av to ulike kulturgrupper med Trysilelva som et skille. Nord for elva holdt et samisk fangstfolk til og i syd holdt en nordisk jordbruksfolk til.

“Omkring 2.350 år før Kristus kommer en ny folkegruppe med tidlig samisk identitet fra nordøst, sannsynligvis Sverige. Den etablerer seg som et rendyrket fangstfolk, mens det samtidig etableres en regulær gårdsbosetting ved Mjøsa. Amundsen mener at dette kan være folk med tilhørighet i en nordisk eller sørskandinavisk kulturform, som har trukket innover i landet fra oslofjordområdet.”

Kilde: Disputas: Nordiske og samiske identiteter utvikles allerede i yngre steinalder
Kilde: Samisk i Hedmark i yngre steinalder
Kilde: Jo da, Hedmark er todelt
Kilde: Hedmark delt mellom to folk

Les også Samer i Østerdalen
Les også Samisk bosetning funnet i Valdres
Les også Samer på Dovrefjell i vikingtiden
Les også Bodde det samer i Hallingdal?

Les andre saker i Samenes Historie her

Samene – den først kjente etniske gruppe i Finnmark

Ifølge en NOU utredning fra 1994 av forsker ved Nordisk Samisk Institutt Steinar Pedersen så er samene den først kjente etniske gruppen i Finnmark.

Utrag av flere punkter:

 • Det geografiske området som i dag kalles Finnmark, kommer av det gammelnorske ordet Finnmork. Det betyr samenes land.
 • Funnmateriale fra om lag Kristi fødsel og utover, kan likevel med stor grad av sikkerhet sies å være av samisk opprinnelse NOU 1978 18A:129. Samene blir dermed den etniske gruppa som først får sin historie knytta til det området som i dag går under betegnelsen Finnmark.
 • Det man kan slå fast er at det arkeologiske materialet slik det nå framtrer, peker i retning av at samene, og samisk kultur, har oppstått i denne regionen som … et stabilisert blandingsprodukt av alle steinalderens folkegrupper og innvandringer …
 • Funnene fra tida rundt Kristi fødsel, innleder den tidsperioden som i arkeologisk sammenheng blir kalt for samisk jernalder. Den varer til bortimot år 1600. Gjenstandsmaterialet fra begynnelsen av samisk jernalder viser en betydelig grad av kontinuitet fra yngre steinalder. Det gjelder både gravskikker, keramikk, samt fiske- og fangstredskaper. Denne kontinuiteten gjør det også rimelig å anta at samisk kultur i Finnmark har røtter som er atskillig eldre enn to tusen år.
 • Totalt sett er det nemlig få stedsnavn i Finnmark som skriver seg fra urnordisk eller norrøn tid. Den største øya i Finmark har f. eks. innbyrdes uavhengige samiske og norske navn, Sállánsuolu – Sørøya. Sállánsuolu er for øvrig også det samiske navnet på den store Skogerøya i Sør-Varanger
 • Fjordnavnene på -anger i Finnmark er tidligere delvis blitt tatt til inntekt for fast norsk bosetning allerede da norsk språk hadde sin urnordiske form. Ut fra andre kjente kilder er dette knapt riktig. Historikeren A.W. Brøgger har etter all sannsynlighet rett når han sier at disse navnene stammer fra sjøferder og intet annet. [Brøgger 1931: 48].
 • Om man ser på andre kildetyper enn stedsnavn, finner man relativt lite arkeologisk materiale av klart norrønt opphav fra før 12-1400-tallet. De få, og delvis vanskelig identifiserbare grav- og skattefunnene av nordisk type fra Finnmark før 1300-tallet, for eksempel gravfunnet fra Ekkerøy Ihkkot, gir knapt holdepunkter for å tale om fast norsk bosetning. De vitner derimot om norsk sjøferdsel, eller om enkeltstående norske kolonister som har slått seg ned her [Brøgger 1931: 47-51]. Muligens var det kun tale om norske handelsstasjoner i sommersesongen [Niemi 1983: 64].
 • En magistergradsavhandling i arkeologi, med siktemål å studere sammenhengen mellom etnisitet og gravskikker i Finmark og Nord-Troms [Davvi-Romsa], i tida 800-1200, konkluderer likeledes med at det er sannsynliggjort at i denne perioden … er Finnmark og den nordlige delen av Troms et tilnærma rent samisk område. [Reymert 1980: 130].
 • Den bosetningshistoriske slutning det er mulig å trekke av Ottars beretning, er at nord for ham lå det et tilnærma ensidig samiske område, men som likevel ikke var ukjent for håløygene, gjennom sesongmessige ekspedisjoner dit.

Kilde: NOU 1994: 21

Les andre saker i Samenes Historie her

Urnordisk kom senere

Ifølge Samenes Historie (2004) så hadde det ursamiske språket allerede disintegrert i dalekter i århundrene etter kristus. Det fordi selv om den relative andelen av urnordiske låneord er omtrent like stor i alle samiske språk så fremviser disse låneordene uregelmessigheter som indikterer at de ble lånt til samiske dialekter som allerede var oppsplittet.

Kilde Samenes Historie

Les også Samisk påvirkning på urnordisk språk
Les også Samene og Lofotfiske i eldre tid
Les også Sjøsamiske stedsnavn i Lofoten
Les også Sigurd Slembe på Hinnøya
Les også Om sjøsamen Ommund Hvalvaagen fra Løddingen
Les også Samiske gårder på Øksnes
Les også Samene primært en marin kystkultur i 1597
Les også Sjøsamer angrep høvdingsete
Les også Øya Lófót ligger utenfor Finnmörk
Les også Samer på Røst
Les også Sjøsamisk joik: rester av en urgammel poesitradisjon
Les også Draugen samisk?

Les andre saker i Samenes Historie her

Samisk som nordisk kilde

I en artikkel fra 1996 drøfter professor Knut Bergsland (1914-1998) fire samiske stedsnavns historie fra nord-vestre Härjedalen og sydlige Jämtland, og belyser disse ut fra historiske kilder og språkhistorisk synspunkt. Stedsnavnene vitner om lån begge veier i middelalder og vikingtid.

Kilde: Samisk som nordisk kilde

Les også Et samisk samfunn går under på Gauldalsvidda
Les også Sameksistens mellom samisk og norsk kultur tolket igjennom norønne myter
Les også Trøndersk og østnorsk påvirket av sørsamisk
Les også Samisk påvirkning på urnordisk språk
Les også Samisk bosetning kun 10 mil fra Uppsala i 1771
Les også Da lensmannen skulle ta et endelig oppgjør med finnan
Les også Etnisk rensing på Gauldalsvidda 1890
Les også Bodde det samer I Hallingdal?

Les andre saker i Samenes Historie her

Samer har røtter i Øst-Europa

Ifølge en forskningsartikkel av genetikeren Siiri Rootsi ved Universitetet i Tartu fra 2007 så innvandret den ene av de to største mannslinjene (N1c1/N3a) hos samene vestover til de nordlige og østlige delene av Europa fra indre deler av Asia og sørlige Sibir etter istidens slutt. Det er lite som tyder på at denne innvandringen av menn kom med asiatiske kvinnelinjer bortsett fra to små grupper som idag sees hos enkelte samiske grupper, nord-finner og nord-russere.

Kilde: A counter-clockwise northern route of the Y-chromosome haplogroup N from Southeast Asia towards Europe.

Les også Samene har røtter i Vest-Europa
Les også Samer har røtter i Syd-Europa II
Les også Samer har røtter i Syd-Europa
Les også Nylig genetisk forbindelse mellom Samene og Volga-Ural

Samiske graver i steinura

I denne artikkelen fra 1994 om samiske urgraver av arkeolog Audhild Schancke drøftes de samiske urgravene nærmere. De samiske gravskikkene i førkristen tid har variert men de samiske urgravene er den vanligste og mest særegne samiske gravformen fra tidligere tider. Den døde ble lagt ned i en steinur, under en flyttblokk, eller i en bergsprekk eller berghule. I noen tilfeller finnes også rester av pulk som den døde har vært lagt i. Kroppen ble sydd inn i bjørkenever. De døde har fått med seg gravgaver, blant annet piler, redskaper og smykker.

Kilde Samiske urbegravelser

Les andre saker i Samenes Historie her

De russiske samene

I 1996 publiserte Nordisk samisk institutt et lite kjent doktorgradsarbeide fra 1938 av en lite kjent etnograf N.N Volkov (1904-1953) om de russiske samene. Materialet som fremstilles er bredt og gir et innblikk i de russiske samenes kultur, språk og historie.

Kilde: The Russian sami : historical-ethnographic essays

Les også Knud Leems Beskrivelse over Finmarkens Lapper
Les også Speculum Boreale – Nordspeilet
Les også Lapponica – Samelands Historie
Les også Om Lappenes forhold
Les også Gåebrehki soptsesh : Røros-samiske tekster

Les andre saker i Samenes Historie “her”:

I Norge har samene først innført skiene

Det ifølge nasjonalhelten Fridtjof Nansen. I et utrag fra en hovedfagsoppgave ved Norges Idrettshøyskole av Hartvig Birkely skriver han at det er vanskelig å finne vitenskapelige argumenter som kan så tvil om Nansens konklusjon om at ski og skiløping i nordisk sammenheng må stamme fra samene. Hvis man forst skal gjøre et poeng av hvor og når skisporten oppsto, så må samisk konkurranseskiløping i aller høyeste grad tas med i betraktning. Sannsynligvis må man da benytte et tidsperspektiv målt i tusener av år i stedet for hundreder. Det vil videre være umulig i finne et eksakt sted for skisportens vugge. Sannsynligvis oppsto skisporten blant de mange jegerbefolkningene som i sin tid befant seg mellom Beringstredet i øst og Nordishavet i vest.

Kilde: I Norge har lapperne først indført skierne

Les andre saker i Samenes Historie her

Samene har røtter i Vest-Europa

Ifølge en forskningsartikkel av genetikeren Siiri Rootsi ved Universitetet i Tartu fra 2004 så innvandret den ene av de to største mannslinjene (I) hos samene nordover og østover fra Vest-Europa etter istidens slutt. Høy korrelasjon i spredning mellom denne mannsgruppen og de to største og eldste samiske kvinnegruppene viser at de sannsynlig vandret samtidig til de nåværende samiske områdene.

Y-kromosomer arves kun fra far til sønn og kan derfor si noe om mannenes vandringer i forhistorien. Genetiske analyser viser at menn og kvinner har hatt forskjellige forhistoriske vandringer.

Kilde: Phylogeography of Y-Chromosome Haplogroup I Reveals Distinct Domains of Prehistoric Gene Flow in Europe

Les også Samer har røtter i Syd-Europa II
Les også Samer har røtter i Syd-Europa"

Les andre saker i Samenes Historie her

Samisk fagterminologi har vitenskaplig presisjon

Ifølge professor i samisk språk Nils Jernsletten så har samisk språk høy presisjon i fagterminologien som følge av en årtusenlang og mange generasjoners kulturtradisjon som jeger og fangstfolk med dyp forståelse av dyrenes og menneskenes tilpassning til naturmiljøet som idag omfattes av fagområdet økologi.

I denne artikkelen går forfatteren først innom fiskersamenes fagterminologier på laks, deretter den delvis glemte sjøsamiske ordforådet relatert til selfangst og til slutt reindriftssamenes ordforåd tilknyttet snø som blir visst størst oppmerksomhet. Fagterminologien kan være aktuell i snøforskningen.

Kilde: Tradisjonell samisk fagterminologi

Les andre saker i Samenes Historie her

Kysthulemaleriene i Nordland

Ifølge en artikkel av NIKU så ble det i 1994 oppdaget et 3000 år gammelt kysthulemaleri på Repphellaren, Verøy (fra samisk rehppe/riehppi ). Det er ifølge artikkelen likheter i troen på topografiske kraftsteder eller aminisme som kommer til utrykk på stedet og den førkristne samiske religionen. Hulemaleriene tolkes også i sjamanistisk sammenheng. Den samiske sjamanismen representerte den siste rest av religiøs praksis blant veidefolk i det nordlige Euroasia.

Kilde: Kultur – Minner og Miljøer
Kilde: Gudene på Trenyken
Kilde: Tur til Punsanden og hulen Repphellaren med ca. 3500 år gamle hulemalerier

Les også Samer på Røst
Les også Sjøsamiske stedsnavn i Lofoten
Les også Samene og Lofotfiske i eldre tid

Les andre saker i Samenes Historie her

Det samiske språkets alder og opphav

I en forskningsartikkel fra 2006 av Professor Ante Aiko ved Universitetet i Oulu drøftes det samiske språkets forhistorie i lys av låneord fra germansk og andre språk for å komme nærmere svaret om språkets alder og geografisk opphav. Ifølge Aikio så eksterer det mye språkhistorisk forskning som støtter at proto-samisk eller ursamisk må ha oppstått i de sydlige deler av Finland og Karelen i en mellomposisjon mellom tidlige finske, tidlige germanske, tidlige baltiske og ureuropeiske språk.

Introdution

Systematic research on Scandinavian loanwords in Saami began well over a century ago (e.g. Thomsen 1869; Qvigstad 1893; Wiklund 1896). However, the

concept of earlier Germanic borrowings in Saami is newer. In the 1960s it was
still commonly maintained that few, if any, independent Indo-European loanwords
had been directly adopted into Pre-Saami (e.g. Sköld 1961 passim). Of
course, ever since the loanword studies by Thomsen (1869, 1890) it had been
known that a few older Indo-European loan items, such as North Saami ruovdi
‘iron’ (< Germanic) and luossa ‘salmon’ (< Baltic), were present in Saami. But
as such words were shared with Finnic whose lexicon showed a significantly
stronger Indo-European impact, it was maintained that these words had been
mediated to Saami by Finnic. Thus, there seemed to be little evidence of direct
contacts between Pre-Saami and the early Germanic and Baltic tribes.
During recent decades it has become clear that this classical picture had
been influenced by the ways in which etymological research was conducted.
With the exception of studies of Scandinavian loanwords which have a long and
fruitful research history, there has been a tradition of treating Saami etymology
as a sort of extension of the etymological study of Finnish vocabulary; until
recent times few researchers had taken the etymologisation of Saami words as
an aim in itself. Recently this tradition has been changing, though. For instance,
the thorough studies of Germanic loanwords conducted by Jorma Koivulehto
have revealed that there is much more to the contact history of Saami and Germanic
than was previously thought.
The purposes of this paper are to examine the strata of old Germanic borrowings
in Saami and to discuss the prehistory and formation of the Saami language
branch in the light of what is known of its contacts with Germanic as well
as other language groups. The next section summarises the present knowledge
of the stratification of Germanic borrowings in Saami. In the third section 27
Saami words are etymologised as early Germanic loans. The concluding section
discusses the main lines of Saami ethnic history on the basis of the results of the
present study as well as other recent linguistic research.

Kilde: On Germanic-Saami contacts and Saami prehistory

Les også Samisk ble snakket i store deler av Finland ifølge avhandling
Les også De ukjente språkene i samisk
Les også Lundefugl og bag samiske ord?
Les også Trøndersk og østnorsk påvirket av sørsamisk
Les også Samisk i en islandsk runeskrift
Les også Samisk påvirkning på urnordisk språk
Les også Sjøsamiske stedsnavn i Lofoten.
Les også Den språklige historien i Nord-Russland
Les også Sørsamisk et svært gammelt språk
Les også Eksisterte det et felles samisk-finsk urspråk?

Les andre saker i Samenes Historie her

Samer har røtter i Syd-Europa II

Ifølge en stor forskningsrapport fra Universitetet i Pavia i Italia fra 2001 så har ca halvparten av samenes mitokondria (kjent som Vendela eller haplogruppe V) sitt opphav i sør-vest Europa. Dette bekrefter ifølge forskerne at sør-vest Europa var et overvintringssted for jeger- og fangstbefolkningen under siste istid og en kilde for gjenbosetningen av Europa etter siste istid.

Mitokondria arves kun fra mor til datter og kan derfor si noe om kvinnenes vandringer i forhistorien. Genetiske analyser viser at kvinner og menn har hatt forskjellige forhistoriske vandringer.

“Mitochondrial HVS-I sequences from 10,365 subjects belonging to 56 populations/geographical regions of western Eurasia and northern Africa were first surveyed for the presence of the T→C transition at nucleotide position 16298, a mutation which has previously been shown to characterize haplogroup V mtDNAs. All mtDNAs with this mutation were then screened for a number of diagnostic RFLP sites, revealing two major subsets of mtDNAs. One is haplogroup V proper, and the other has been termed “pre*V,” since it predates V phylogenetically. The rather uncommon pre*V tends to be scattered throughout Europe [and northwestern Africa], whereas V attains two peaks of frequency: one situated in southwestern Europe and one in the Saami of northern Scandinavia. Geographical distributions and ages support the scenario that pre*V originated in Europe before the Last Glacial Maximum [LGM], whereas the more recently derived haplogroup V arose in a southwestern European refugium soon after the LGM. The arrival of V in eastern/central Europe, however, occurred much later, possibly with [post-]Neolithic contacts. The distribution of haplogroup V mtDNAs in modern European populations would thus, at least in part, reflect the pattern of postglacial human recolonization from that refugium, affecting even the Saami. Overall, the present study shows that the dissection of mtDNA variation into small and well-defined evolutionary units is an essential step in the identification of spatial frequency patterns. Mass screening of a few markers identified using complete mtDNA sequences promises to be an efficient strategy for inferring features of human prehistory.”

Kilde: A Signal, from Human mtDNA, of Postglacial Recolonization in Europe

Les også Samer har røtter i Syd-Europa
Les også Samene – en genetisk unik urbefolkning
Les også Samene genotypiske og fenotypiske europeere
Les også Samene en gammel europeisk befolkning
Les også Samer er europeere ifølge genstudium.

Les andre saker i Samenes Historie her

"Stallo"-boplassene i Lønsdalen, Saltfjellet

Ifølge forskningsrapporten “Stallo-boplassene. Et tolkningsforsøk basert på undersøkelser i Lønsdalen, Saltfjellet” fra 1991 av arkeolog Inger Storli ved UiT så er de såkalte “stallo”-tuftene samiske. Hun argumenterer for at de var samiske sommerboplasser tilhørende en samisk “elite” pastoralister i vikingtid og at de forsvant mellom 1350-1600 som følge av svartedauen.

Sitat konklusjon.

11. KONKLUSJON.

Målsettinga i denne avhandlinga har vært å svare på spørsmålet om hva slags boplasser “stallo”-boplassene er. Jeg har tatt utgangspunkt i den romlige organiseringa av “stallo”- boplassene, dvs. i formen, og deretter argumentert for at de har sitt motstykke i ildstedrekkene i skogsområdene øst for Kjølen og på Finnmarksvidda.
Likhet i form betyr imidlertid ikke nødvendigvis også likhet i innhold. Som jeg har redegjort for, har f. eks. ildstedrekkene på Finnmarksvidda tidligere vært oppfattet som graver. Jeg mener imidlertid at det arkeologiske materialet nokså entydig viser at også disse var boplasser. Den materielle “teksten” som gjøres til gjenstand for analyse er altså “stallo”-boplassene i høyfjellet og ildstedrekkene i barskogsområdene og på Finnmarksvidda, som tilsammen utgjør det boplasskomplekset som jeg har kalt rekkeorganiserte boplasser.
Når det gjelder spørsmålet om hvem som brukte disse boplassene, har jeg konkludert med at de var boplasser for hele hushold, dvs. både kvinner, menn og barn. De to boplasstypenes klare fordelingsmønster gir grunn til å oppfatte “stallo”-boplassene som sommerboplasser, mens boplassene med ildstedrekker oppfattes som vinterboplasser. På grunnlag av Hultblads (1968) rekonstruksjon av tradisjonell arealdisponering i de svenske lappmarkene har jeg knyttet Lønsdalsboplassene til ei samisk befolkning som hadde sine vinterboplasser i området omkring Arjeplog.
Av flere grunner har jeg altså i utgangspunktet knyttet “stallo”-boplassene til samisk forhistorie. De finnes i tradisjonelle samiske bosettingsområder, de har ingen likhet med norrøne boplasser, derimot har de klare likhetstrekk med den tradisjonelle samiske boligen.
Hele avhandlinga er et forsøk på å vise at ei samisk fortolkningsramme er det som kan gi den beste forståelsen av denne fornminnetypen. Men det krever samtidig at vi reviderer vanlige oppfatninger av samisk forhistorie på noen vesentlige punkter. Det var naturlig å lete etter et mulig utgangspunkt for tolkinga av boplassene i en kulturform tilsvarende den tradisjonelle skogssaraekulturen, som antas å ha vært nærmest enerådende i de finsk-svenske barskogsområdene i alle fall fra begynnelsen av vår tidsregning fram til ca. 1500 e. Kr.
Jeg finner imidlertid at de rekkeorganiserte boplassene ikke passer inn i beskrivelsen av skogssamene. Det som framfor alt kjennetegnet deres levemåte, var nemlig at det var sommerfisket som konstituerte flyttelivet. Lokaliseringa av “stallo”-boplassene preges derimot ikke av nærhet til fiskevann. I stedet ligger de i umiddelbar nærhet av fjellbjørkgrensen, som spiller en vesentlig rolle i samenes tamreindrift fordi det er der kalvinga foregår, og der også reinen har sine parringsplasser. De rekkeorganiserte boplassene synes dermed å være spor etter et flyttemønster som likner det vi i nyere tid kjenner fra fjellsamer med pastoralistisk tamreindrift.
Nå har det vært vanlig å regne med at tamreindrift ikke oppsto før i tidlig nytid, i løpet av 1500- og 1600-tallet. Først på dette tidspunktet antas det at en kan snakke om pastoralistisk reindrift i det vestsamiske området. Skal vi da forkaste hypotesen om at “stallo”-boplassene er spor etter reindriftssamer, eller skal vi tvert imot ta dette boplassmaterialet som en indikasjon på at det kan stilles spørsmålstegn ved hevdvunne oppfatninger om tidspunktet for pastoralismens oppkomst?
Jeg har argumentert for det siste. For det første er det påfallende at rekkeorganiserte boplasser bare er registrert i det vestsamiske området, der samene gikk over til tamreindrift. Dernest er det flere indikasjoner på pastoralistisk reindrift i det arkeologiske materialet. Som regel ligger det flere “stallo”-boplasser i nærheten av hverandre. Dateringene fra Lønsdalsboplassene kan tyde på at de ble brukt av enkelt-hushold som flyttet mellom boplassene, slik pastoralistene har gjort i nyere tid. I tillegg er det på flere boplasser funnet små groper i jorda som er tolket som buorne, melkekjellere. Når også rent språkvitenskapelige forhold i Ottars beretning antyder at Ottar kan ha hatt melkerein, mener jeg at indikasjonene på tamreindrift må tas på alvor.
Jeg har framstilt pastoralistene som en slags sosial “elite” blant vikingtidas samer. Disse mener jeg var integrert i et vidstrakt økonomisk system som også omfattet den sosiale eliten langs kysten av Nord-Norge. Jeg har videre argumentert for at de to gruppene kan ha praktisert konedeling og utveksling av ektefeller. Materialet kan kanskje synes for spinkelt til å trekke så vidtrekkende konklusjoner. Likevel er det indikasjoner i gravmateriale fra såvel Nord-Norge som Arjeplogområdet på at dette kan ha vært tilfelle.
Jeg har videre argumentert for at den romlige utforminga av boplassene hadde et symbolsk aspekt som spilte en viktig rolle i forbindelse med de sosiale endringsprosessene som fant sted ved overgangen til pastoralisme. Pastoralistene – eller fjellsamene – kan ha blitt konstituert som sosial gruppe bl. a. ved at boplassene fikk et metaforisk innhold som som søkte å legitimere et eksklusivt krav om bruksretten til områder som tidligere enten hadde vært skogssamenes felleseie eller hatt status som allmenning.
Det er dermed ikke sagt at villreinjakt heretter ikke hadde noen betydning. Tvert imot kan villreinfangsten ha spilt en viktig rolle i utvekslinga mellom samer og skandinaver. Ei forutsetning for rask ekspansjon av tamreinflokken kan også ha vært at en fanget levende villrein som ble sosialisert inn i tamreinflokken. De små fangstanleggene som finnes i nærheten av enkelte "stallon-boplasser indikerer at jakt i begrensa omfang kan ha funnet sted. Det kan også ha vært vanlig å jakte ved hjelp av lokkerein, slik det framgår av Ottars beretning.
Jeg har i avhandlinga lagt stor vekt på Svartedauen som forklaring på hvorfor "stallon-boplassene i høyfjellet gikk ut av bruk. Dette er en konklusjon som bygger på fravær av dateringer mellom 1350 og ca. 1600 e. Kr. Det er ikke observert et tilsvarende brudd på boplasser med rekkeorganiserte ildsteder, dvs. vinterboplassene. Dette oppfatter jeg som en indikasjon på at pesten førte til frigjøring av beiter nærmere vinterboplassen, slik at de lange flyttingene ikke var nødvendig. Framtidige undersøkelser som spesielt tar sikte på å skaffe til veie flere dateringer vil vise om dette er et argument som holder.
Et tema som ikke er berørt, er spørsmålet om hvorfor samene gikk over til en pastoralistisk driftsform. Dette er imidlertid et spørsmål som ligger utenfor rammene for dette arbeidet, og som forutsetter en langt grundigere gjennomgang av arkeologisk materiale som er eldre enn de rekkeorganiserte boplassene, enn det som her er tilfelle. Jeg vil derfor overlate til framtidig forskning å foreta en slik undersøkelse.

Kilde: Stallo-boplassene : et tolkningsforslag basert på undersøkelser i Lønsdalen, Saltfjellet

Les andre saker i Samenes Historie her

Instrukser om fornorskning av samiske stedsnavn på kart

I henholdsvis 1895 og 1905 ble det gitt instrukser for bruk av samisk i forbindelse med stedsnavn på kart. Instruksen fra 1895 nevnes her som 1. instruks. Instruksen fra 1905 var tredelt. Forfatteren har valgt å gå ut fra 1905 instruksen fordi kartet fra 1899 ikke har vært å framskaffe, og at utgivelsen av kartet som ble utgitt i 1954 ser ut til å være påvirket av instruksen av 1905. Ifølge 1905-instruksen skulle en bestrebe seg i å oversette samiske (og kvenske) navn til norsk.

Etter Yngve Johansen, i Tana Årbok 2008.
Instruksen er oversatt til dagens rettskriving av Nils Dannemark, 1. lektor i norsk.

For å vise eksempler på disse tre instruksene, og noen privatpraktiserende utøvelser er Gradteig Z 3, Tana, utgitt 1899, 1954, valgt. Kartet dekker den sørøstlige del av Tanafjorden og noe av Belevåg og Nesseby. Gradteigkartene var grunnlaget også for kartene som ble laget av tyskerne ”Topographische, Karte von Norwegen”, utgitt 1942 og ”Army Map Service” som kom ut i 1952. Kartene som avløste Gradteigkartene og dekker blad Z 3 er M711 Tana fra 1977 og M711 Trollfjorden utgitt i 1981.

1. Instruks
Hvis oversettelsen kunne oppfattes som utvilsomt riktig, skulle det norske navnet brukes som hovednavn, og det samiske eller kvenske navnet skulle tilføyes i parentes i samme skrift, men ikke med fete typer.
Instruksen sier med klare ord at det samiske navnet skal være grunnlaget for den norske oversettelsen av navnet, men at det nye norske navnet skal brukes som hovednavn.

Når det gjelder utvilsomt riktig, er vel ikke dette helt riktig heller. Alle informantene var neppe like bevandret i både samisk og norsk, og i tillegg kunne nok noen ha egne teorier om navnenes opphav. Eksempler her er Gávesluohkta, som ble ”Hvelvebukt”, men hvelve er på samisk gávvut. I tilknytning til dette navnet er det også laget en historie om en båt som strandet i området og ble liggende hvelvet. Antakelig kommer ordet fra ”gávva” som betyr, bøyning; sving; bukt. Haŋŋalaščearru er blitt til Hanglefjellet, der haŋŋalaš ikke er å hangle og čearru ikke er fjell, men høyfjellsslette.

2. Instruks
Hvis forskjellen mellom det samiske navnet og norsk oversettelse bare eller i hovedsak ligger i grunnordet, f.eks. Stuoravárri (-jávri, -johka etc.), = storfjellet, (-sjøen, -elva etc.), så skulle det samiske navnet ikke brukes på kartet i det hele tatt. Dette ble f. eks. p gjelde de fleste stedsnavn som er avledet av personnavn.
I denne kategorien kommer mange av de stedsnavn som kun har norsk navn i dag.

3. Instruks
Dersom en ikke kunne finne noen sikker eller passende oversettelse av det samiske navnet, skulle det samiske navnet brukes uten noe forsøk på fornorskning.

Det er svært få navn av denne gruppen på kartet, det er bare 4 av totalt 125 navn som skrives bare på samisk. En direkte oversettelse av tre av navnene ville gi et svært langt norsk navn. Alle disse navnene er navn på steder i Juovlavuotna/ Austertana. I Juovlavuotna/ Austertana er det i dag forholdsvis få som snakker samisk. Men disse fire samiske navnene benyttes i dag av norsktalende. Om dette er årsaken til at navnene ikke ble oversatt i 1899, vites ikke. I dette området benyttes mange andre samiske stedsnavn også når det snakkes norsk. Befolkninga i området var samiskspråklig før den norske og kvenske innvandringen.

Eiendomsnavn
På kartet er alle navnene på eiendommer skrevet på norsk. Dette etter Regl. 1876 § 3 f, der det fremheves at den oppmaalte Eiendom gives norsk Navn med det muligens gjængse lappiske eller kvænsk tilføiet i Parenthes.

Den privatpraktiserende navnegivningen
eller anvendelse av NGO 1886 b
I tillegg kan det virke som om det er flere privatpraktiserende instrukser som er i virksomhet. Benevnelsen er laget av forfatteren. Her følger fire kategorier. Under De vanskelige stedsnavn kan også NGO 1886 b kommet til anvendelse. Samiske stedsnavn skulle ikke tas med i kartet dersom stedsnavnene var i bruk på to språk.

De vanskelige samiske stedsnavn
Eksemplene viser at de som utarbeidet kartene laget nye navn på steder som hadde vanskelige samiske navn. De samiske navnene er blitt totalt utelatt. Reakčavuotna ble omdøpt til Lille Leirpollen, Njimmenjárga til Smalfjordnes, Vieltegieddenjárga til Grønnes, Goškesvággi til Lille Molvik og Juovlavuotna til Austertana.

Norsk vri på samiske stedsnavn
Andre samiske navn har bare fått en liten norsk vri, så som Bonjákas skrives Bonakas og Áite vággi skrives Vagge, Stangan eller Stanganas skrives Stangnes.

Kombinasjon av samisk og norsk
Noen navn er også blitt en kombinasjon mellom samiske ord og norske naturbenevnelser. Čammájohka er blitt til Cabmaelven og Fielbmánjárga til Fjelmanes.

Konstruerte navn
Det klareste eksempelet på dette kartbladet er Molvikskjær, et navn som ikke benyttes i M711 der navnet er Válčit eller Válčet på samisk og Skardholmen på norsk. Begge disse navnene benyttes i dag blant folk i dagligtale. Andre navn som er konstruerte kan ha gått inn i dagligspråket, jamfør de vanskelige samiske stedsnavnene. De navnene var jo tross alt nedtegnet av øvrigheten og da var det vel slik det skulle være……

Selv om det gamle samiske navnet er uteblitt eller kommet i parentes på kartet, benyttes det samiske navnet den dag i dag både i samisk og norsk dagligtale. Og dersom du bruker de norske oversettelsene av navnet, har lokalbefolkningen store vansker med å skjønne hvilket sted du snakker om. Det er ikke så lett å vite hvor Teltnes, Tanafjellet, Hvelvebukt, Sørvidden og Hanglefjellet er. Det er ikke så rart, fordi de er konstruerte navn og har etter 100 år fortsatt ikke fått fotfeste i dagligtalen, verken i samisk eller norsk.

Oppsummering
Bakgrunnen for instruksen for bruk av samisk i forbindelse med stedsnavn på kart, var en nasjonalistisk bølge fra 1870-tallet. Man ville løsrive Norge fra unionen med Sverige, og det ble viktig å synliggjøre det norske (Norskdåmen). Norge ble et eget rike i 1905, og myndighetene ønsket at Norge skulle være så språklig og kulturelt “rent” og enhetlig som mulig.

Når nå Statens Kartverk fra 1970-årene har begynt å legge inn de gamle samiske navnene på kartene igjen, kan man kanskje si at den nasjonalromantiske bølgen varte omtrent 100 år i Norge. I samme periode ble det drevet en hardhendt fornorskningspolitikk på alle plan i samfunnet.

Eksemplene i denne gjennomgangen er fra Tanafjorden, men kunne like gjerne vært gjort for en av fjordene rundt Tromsø by, f. eks. i Kaldfjorden, Sørfjorden eller i Lyngen.

Fram til nå har lokalbefolkninga brukt navn ut fra tradisjon, og ikke ut fra hva som står på kartene. I større tettsteder og byer, som Vadsø, Hammerfest, Tromsø, Bodø, Narvik, Bardufoss – der det kommer mange innflyttere, forholder man seg til navnene som står på kartet.

Stedsnavn er viktige kulturminner. Derfor er det viktig med korrekte navn, på kart og på skilt.

Referanser
Gradteig Z 3, Tana, utgitt 1899 og 1954
Kart over Finnmarkens amt, utgitt 1907 og 1937
Topographische Karte von Norwegen M=1:100 000, Blatt Z3,Tana, 1942
Army Map Service 1952, Sheet 2336 III, Trollfjorden, Norway
Topografisk hovedkartserie M711, blad 2335 IV, Tana, 1977
Topografisk hovedkartserieM711, blad 2336 III, Trollfjorden, 1981
Reglement angaaende Fremgabsmaaden ved Afhændelse eller Bortforpakning af Statens Jord og andre den tilhørende Herligheder i Finnmarks Amts Landdistrikt i Henhold til Lov af22de Juni 1863. Givet ved Kongelig Resoluition af 6te mai 1876 (REGL. 1876)
Brev fra Norges Geologiske Oppmaaling 23.12.1886 til den Kongelige Norske Regjerings Forsvardepartements arméambefaling. Hovedarkivet, Statens kartverk, Hønefoss. (NGO 1886 b)
Instruks for detaljmåling, Norges Geografiske Oppmåling, Kristiania. – Kartsamlingen, Statens kartverk, Hønefoss (INSTR, 1895)
Instruks for detaljmåling, Norges Geografiske Oppmåling, Kristiania. – Kartsamlingen, Statens kartverk, Hønefoss (INSTR. 1905)
Gjerde, Willy. Samer og nordmenn i Tanafjorden 1769-1875, folketall – bosetning – samhandling. Institutt for historie, Universitete i Tromsø,1999.
Helander, Kaisa Rautio, Namat dan Nammii. Sámi báikenamaid dáruiduhttin Finnmárkkus Norgga uniovdnaáigge, 2007.
Johansen, Yngve. Samiske stedsnavn i Berlevåg kommune,2003.
del 1-4. Berlevågingen 40-43.
Johansen, Yngve. Rákkonjárga. Iđut 2007.
Kåven, Brita, med flere. Sámi – dáru sátnegirji. Davvi Girji o.s 1995.
Nielsen, Konrad. Lappisk (samisk) ordbok, Vol. I, Vol. II Vol III Universitetsforlaget 1979.
Solbakk, Aage. Deanuleahki sogat historjá, Tanadalen slekter historie. Čálliidlágádus 2001.
Qvigstad, J. De lappiske stedsnavn i Finnmark og Nordland fylke. Aschehoug 1938.
Qvigstad, J. De lappiske stedsnavn i Troms fylke. Aschehoug 1938.

Anbefales
Samisk skolehistorie 4, Davvi Girji o.s, 2010. se her

Artikkelen er utarbeidet i samarbeid med Yngve Johansen, Tana
Ragnhild Sandøy, Tromsø

Samisk bosetning funnet like utenfor Bodø by

Ifølge Eirin Holberg en av medforfatterne til første bind av Bodø Bygdebok er det gjort funn av en samisk boplass ved Soløyvatnet. Ifølge forfatteren skal dette dreie seg om to godt bevarte gammetufter. Den ene gammen skal ha vært en fjøsgamme med plass til noen geiter eller sauer.

Oppsummering av hva som nevnes i artikkelen:

 • To gammetufter hvorav en er en fjøsgamme.
 • Kan være en markasamisk bosetning fra 1600-1700 tallet men kan også være eldre fra 1000-1200-tallet.
 • Den første bosetningen registrert i historiske kilder i Sandjord var gården til samen Anders Pålsson fra Straumen.
 • Det skal være funnet samiske urgraver i området også i selve Bodø by.

Kilde: Gammel samisk boplass ved Soløyvatnet

Les andre saker i Samenes Historie her

Manndalen ikke så kvensk likevel?

I en artikkel av Lisa Vangen som belyser den 300 årige finske bosetningen i Kåfjord/Gáivuona og Manndalen/Olmmáivággi kom det fram viktig kunnskap om den finske befolkningens historie i området sett ut fra historiske kilder bl.a folketellinger. Men fra ny kunnskap fra forskning i nordre Norland kommer det fram nye momenter som kan forklare den massive økningen av kategorien “blandet” og “kven” som ble observert av forfatteren i folketellingen fra 1865 sammenliknet med folketellingen fra 1875 som ble tolket dithen at det var en stor skjult kvensk blandet befolkning i Manndalen. Dette kan nå vise seg å være resultatet av et skrivebordsvedtak i SSB som usynligjorde den sjøsamiske befolkningen.

Jeg siterer her et relevant utrag fra artikkelen:

1875-tellinga

I tellinga av 1875, har en tatt inn en ny kategori når det gjelder etnisk tilhørighet; b for
blandet. Dette gjør 1875- tellinga interessant, for med blandet – kategorien kastes nytt lys på
andelen med kvensk befolkning. Når det gjelder den blandede befolkningen, ser vi fra
folketellingene at det er relativt sjeldent at nordmenn og samer gifter seg. De interetniske
ekteskap i Manndalen er helst mellom samer og kvener eller kvener og nordmenn. Vi kan vi
gå ut fra at de fleste med blandet etnisitet har kvensk tilhørighet.

I 1875 er noen av de registrerte kvenene fra 1865 døde. Personer med kvenske foreldre er ofte
oppført som blandet eller til og med som nordmenn. Til gjengjeld er svært mange av de som
ble oppført som samer i 1865, blitt registrert enten som kvener eller som blandet ti år senere.
Mange av etterkommerne av den kvenske befolkningen fra 1800, er i denne tellingen
registrert som blandede.

I 1865 utgjorde den samiske befolkning 71 % av husstandene i Manndalen. I 1875- tellingen
kommer det fram at Manndalen ikke er så etnisk ensartet likevel. Bare 17 % av de 320
personene i Manndalen er registrert som fullstendig samiske i denne tellinga.
Sagt på en annen måte, så har sannsynligvis minst 250 av Manndalens 320 innbyggere kvensk
tilhørighet i følge 1875- tellinga. I tillegg vet vi at også noen av disse er feilregistrert.
Sannsynligheten for at 78 % har kvensk tilknytning, er svært stor [Vangen 2007].

Men denne konklusjonen kan problematiseres hvis vi sammenlikner med funn som ble gjort i “Etniske relasjoner i Nordre Nordland. 2008” gjengitt i en annen kilde, egen uthevning:

Tysfjord kom det fram at samiske slekter i noen sammenhenger kalte seg samer, andre ganger kvener. En forklaring som ble gitt, var at enkelte familier kunne føre vandringer i slekta bakover fra finsk Østerbotten, gjennom Sveriges Lappland og til Tysfjord. De hadde aner både i en samisk og en kvensk befolkning, og valgte noen ganger å synliggjøre den ene delen av slekta, ved andre tilfeller den andre (Evjen 1998: 46). Det kunne føre til at de enkelte år ble registrert som samer, andre år som kvener. Men det finnes også eksempler der forklaringen må ligge i hvilke definisjoner som ble gitt i instruksen til tellerne. Hvis en familie regnet seg som “finn”, kunne telleren i årene 1875 til 1910 fortelle at det var ensbetydende med at de hadde sine aner i Finland, betegnet som “kven” i 1875 og som “finn” i 1900 og 1910. For noen stemte det, men i områder der det fra gammelt av var en “sjøfinsk” bosetting, ble trolig kategorien “blandet” valgt i slike tilfeller.

Den gamle betydningen av «finn» knyttet til en samisk folkegruppe, ble borte i statistikken for tellingene 1865 til 1920, fjernet gjennom et skrivebordsvedtak. Når vi samtidig vet at det nettopp i disse årene skjedde en sterk fornorskning i samfunnet, kan det forklare at ingen gjorde noe for å få «finn» på plass i registreringen og statistikken der det hørte hjemme. Når tellerne kom for å registrere etnisk tilhørighet i en slekt med sjøsamiske røtter, og «finn» ikke var noe alternativ, var kategoriene blandet og kven de aktuelle alternativene. Det kan ytterligere forklare økningen i antallet «blandet» i originaltellingen i 1900.

Så hvis en sjøsamefamilie eller sjøsame betegnet seg som “finn” og ikke “lapp” kunne de havne i kategorien “kven” eller kategorien “blandet” rett og slett fordi det ikke var en egen kategori for “finn” i betydningen sjøsame i tellingen og ble derfor gruppert sammen med “kvener” eller “blandet”.

Forfatteren kan derfor ha bli villedet av dette til å tro at folketellingen i 1875 dokumenterer en “enorm” feilregistrering i kvensk eller kvensk blandet befolkning i Manndalen i forhold til folketellingen i 1865. Det beskrevet ovenfor kan derfor forklare det forfatteren skriver “Til gjengjeld er svært mange av de som ble oppført som samer i 1865, blitt registrert enten som kvener eller som blandet ti år senere.”

Jeg må selfølgelig ta forbehold. Jeg vet ikke til om det er gjort tilsvarende problematisering av folketeling materialet fra Manndalen som ble gjort i nordre Nordland, men muligheten for dette er til stede når en ser den påfallende store endringen i kategorien “blandet” og “kvener”, det er dermed mulig at det “kvenske” i Manndalen kan ha blitt betydelig overestimert spesielt for folketellingen i 1875 og fremover og det kun på grunn av et skrivebordsvedtak i SSB.

Kilde: Det kvenske i manndalen
Kilde: Hvor hørte finnene hjemme? NOU 2007: 14
Kilde: Samisk og litt kvensk i Manndalen

Les også Båtsfjord samiskspråklig bygd i 1861

Les andre saker i Samenes Historie her

Eksisterte det et felles samisk-finsk urspråk?

I historisk språkforskning så har det tidligere blitt argumentert for at samisk og finsk hadde et felles urspråk for ca 3 000 år siden. I en artikkel av Dr Tapani Salminen ved Universitetet i Helsinki fra 2002 så er det grunner til å tro at det ikke har eksistert et felles samisk-finsk urspråk fordi de rekonstruerte samiske og finske urspråkene ligger nært opp til det rekonstruerte proto-uralske urspråket.

1. Finno-Saami. Sammallahti [1999: 70] presents a list of eleven features which according to him may represent innovations confined to Saami and Finnic, and which can therefore derive from Proto-Finno-Saami [cf. Sammallahti 1998: 122; cf. also Terho Itkonen 1997]. Remarkably, Sammallahti [1999: 73–74] himself questions the Finno-Saami background of the six morphological markers in the list, so their indicative value cannot be regarded as high.

Of the remaining five features, two are concerned with the lexicon. The first one correctly emphasizes the extent of common vocabulary shared by Saami and Finnic. Here, as generally in the study of lexicon, the problem is how to distinguish between retentions and innovations, because it is possible that any word has had a more extensive distribution in the past, and only internal reconstruction can occasionally shed light on the replacement of an original word with a neologism. Clear cases of substituting a common Uralic word with a Finno-Saami one do not seem to exist though. Furthermore, a number of allegedly inherited Finno-Saami words can belong to the layer of Finnic loan-words in Saami, or vice versa. Such words, lacking clear signs of either inherited or borrowed lexicon, have usually been added to the common Finno-Saami layer, which is not methodologically sound and distorts the statistical picture to some extent [cf. Lehtiranta 1989: 8].

The second lexical feature involves shared loan-words. Since equally ancient loan-words appear in only one of the two branches, it remains possible that many of the words in question have been borrowed parallelly into Saami and Finnic.

Turning to the last three, phonological features, Sammallahti [1999: 71] is the first to express doubts about the shared origin of consonant gradation in Saami and Finnic, except on a general level of common preconditions. Notably, there are at least three competing hypotheses with regard to the emergenge of gradation, so it cannot really serve as a taxonomic criterion.

We are therefore left with two sound changes, the development of labial vowels in non-initial syllables and the loss of initial labial glide in front of a labial vowel. Without dwelling into the arguments and counterarguments by Terho Itkonen [1997: 237–239] and Sammallahti [1999: 72–73], it can be maintained that these changes are not only marginal but they may have occurred in Saami and Finnic either independently or through secondary contacts.

Sammallahti [1998: 122] includes a pair of sound changes concerning the allegedly Proto-Finno-Saami merger of Proto-Uralic *x [in my view simply a voiced velar fricative] with *k. He recognizes that no trace of *k is found in Finnic, but, curiously, instead of disregarding this change as evidence for Finno-Saami, only adds that the change “may be later” than Proto-Finno-Saami [cf. Sammallahti 1998: 190].

It seems safe to conclude that the evidence for Finno-Saami as a branch deriving from a proto-language distinct from Proto-Uralic is far from convincing. Nevertheless, Sammallahti [1999: 70] asserts that several structural and lexical features common to Saami and Finnic support the assumption of Proto-Finno-Saami and that no valid structural counterarguments have been proposed. It is not immediately obvious what kind of counterarguments could in principle exist, but hopefully, it is self-evident that the burden of proof lies on those who assume a historical entity rather than on those who do not. One way of testing hypotheses such as Finno-Saami is to contrast them with potential subgroups not sanctioned by the standard binary classification, in this case notably a unit consisting of Finnic and Mordvin but not Saami.

To sum up the phonological and other evidence for the alleged proto-languages between Proto-Uralic and the level of the basic branches, it can be stated that there is very little of it. Indeed, by comparing material from any two of the nine basic branches, including pairs such as Saami and Finnic, or even just Mansi and Khanty, we reach a level of reconstruction that is very close if not essentially identical to Proto-Uralic.

Kilde: Problems in the taxonomy of the Uralic languages in the light of modern comparative studies

Les andre saker i Samenes Historie her

Sameksistens mellom samisk og norsk kultur tolket igjennom norønne myter

Ifølge en artikkel av professor i norrøn filologi Else Mundal ved UiB så hadde de norønne en bevissthet at det på den skandinaviske halvøy bodde to folk, de norønne og samene. De tolket deres forhold med samene i lys av deres egne myter og dermed at deres kjennskap til samene kan være reflektert i deres egne myter. Dette vises i det faktum at samene erstattet gigantene i mytiske mønstre og at gudinnen Skadi kan portretterer en samisk kvinne.

Kilde: Coexistence of Saami and Norse culture – reflected in and interpreted by Old Norse myths

Les andre saker i Samenes Historie her