Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Viser arkivet for stikkord kvener

Lars Monsen ikke så kvensk likevel?

Ifølge Gunnar Q leserinnlegg i iStorfjord.com så er Lars Monsen mest kvensk. At hans morfar selv gikk i kofte på et bilde synes å være uten betydning. Men en titt på hans morsfars etniske og språklige kategorisering i folketellingene gir et annet mer nyansert bilde av det som fremsettes.

I folketellingen i 1900 er morfaren til Lars Monsen, Lars Olai Pedersen registrert som samisk fastboende som brukte samisk i hjemmet som resten av familien.

Ser vi nærmere på folketellingen fra 1875 for hans mor Elen Marie Eriksdatter så finner vi at hennes far Erik Thomassen er registrert som å ha samisk far og finsk mor. Hennes mor Inger Olsdatter er registrert som å ha både samisk far og mor.

Ser vi på hans far i folketellingen fra 1875 så ser vi at hans far var registrert som å ha både samisk far og mor. Moren Beret Larsdatter var registrert som blandet fra både mor og farsside uten videre spesifikasjon.

Alt i alt så fremstår altså Lars Monsens samiske morfar Lars Olai Pedersen først og fremst som samisk med finsk innblanding.

Det fremsettes også direkte uriktige opplysninger fra Schnitlers protokoller fra 1743-1745 som for det til å fremstå som at alle gårdene i Kåfjord var finske gjennom kreativ sitering av kildene og belelig omdefinering av begrepene som Schnitler selv gjennomgikk, det vil jeg komme tilbake til.

Kilde: Folketellingen 1900 Lars Olai Pedersen
Kilde: Buorres beaivi – kvenen Lars Monsen
Kilde: Lars Monsen er nesten helkvensk
Kilde: Lars Monsen – Jeg er same!
Kilde: Lars Monsen – Stolt over å være same
Kilde: Lars Monsen – Jeg er stolt over å være same

Les andre saker i Samenes Historie her

Samer nedkjempet karelere

Læstadius nedtegnet i sine reiser i Lappmarkene ned flere fortellinger og sagn. Her gjengir han en beretning som ifølge ham kan være av nyere dato. Samene oppdager karelske speidere, finner deres base hvor de så blir overrasket og nedkjempet. Endel av utbytte var karelske kar.

Bland de sista af denna art måtte det vara, som en Lappman i Arieplog, vid namn Anders Nilsson Ruottga, för mig berättat. Han förtäljde nemligen en gång, då vi voro i ressällskap, och en qväll uppehöll» oss i en kåta vid Barthurte, att på ett ställe, beläget icke långt derifrån, ett slag hade stått mellan Lappar och Karjelah. Det hade gått till på det sättet, att en Lapphustru sent om en qväll skulle bada sitt barn, och hade till den ändan vatten uti en kittel framför sig. Men när hon nu skulle Sätta dit barnet, blef lion med förskräckelse varse i kitteln bilden af en mans hufvud, med hatt uppå. Den försvann väl i hast, men som hon ännn handfallen och förskräckt tittade i kittelen, visade sig samma syn åter. Då märkte hon, att det var en man, som ifrån kåtans öpp ning tittade in, och att det var honom, som vattnet återspeglade. Helt tyst väckfls hon sin man, och gaf det honom tillkänna. Han tog genast sin båge, spände den och lade pilen till. Som nu mannen åter tittade fram, sköt han pilen midt i pannan på honom, hvarefter han hördes ramla ner utför kåtan på marken. Han vågade dock icke gå. ut och se efter, af fruktan att der voroflera der ute. Om morgonen fanns han ligga död på marken. Lappen förstod att denne, såsom saken verk eligen förhöll sig, var en utsänd spejare, och att den öfriga hopen af fiender vore i trakten. Älan samlade sig således, räckte sporren och öfverraskade Karelerna der de lågo vid sina eldar. Ber blefvo de samteligen nedgjorda, och af det tagna bytet skall ännu något vara i behåll, nemligen ett slags kittlar, som kallas Karjalah Skalo. En sådan har jag sett: den är, såsom jag kan tycka, af messing, och Lapparna säga, att dessa Karjelah Skäloh aldrig erga. Det finns sagt; blott få i behåll, och dessa ändå försedda med ny botten, emedan de gamla bottnarna blifvit utnötta.

Kilde: Forsättning af journalen öfver missions-resor i Lappmarken

Les også Sjøsamer forsvarte Hammerfest
Les også Kofter og joik i slaget ved Stiklestad år 1030?
Les også Sigurd Slembe på Hinnøya
Les også Novgorods Første Krønike
Les også Sjøsamer angrep høvdingsete

Les andre saker i Samenes Historie les

Var sjøfinnene i Lyngsfjorden egentlig kvener?

Det sirkulerer fra tid til annen påstander på nettet og i avisinnlegg om at de skriftlige kildenes sjøfinner ikke var sjøsamer men egentlig var kvener. Det er ingen støtte for dette generelt i forskningslitteratur som berører samenes historie. Jeg skal likevel her ta en liten gjennomgang av de historiske kildene som berører Lyngen.

SKATTEMANNTALL:

La oss først gå til noen av de tidligste kildene som er tilgjengelig er skattemantall hvor hvor bostedsområde er oppgitt.

Svensk sjøfinnemantall fra 1591:

Arreby/Orreby – 9
Ulløy – 14
Kåfjord – 15

Totalt 38

Svensk sjølappemantall fra 1597:

Arreby/Orreby – 20
Ulløy – 15

Totalt 35

Dansk-norsk sjøfinnemantall fra 1601:

Lyngen – 50

KOMMENTAR:

Her kommer det fram at det som på dansk-norsk side kaltes sjøfinner var identiske med de som ble kalt sjølapper på svensk side. I de svenske skattemanntallet for 1597 så sies det eksplisitt at “lappene” ble kalt “finner” i Norge “fordriffuidt våre Lapper som the norske kaller finner”. I det svenske skattemanntallet for 1591 så bruker svenskene også det dansk-norske navnet på sjøsamene akkurat som noen norske kilder bruker utgruppenavnet “lapp” på svenske samer. Avviket mellom de svenske og norske manntallet kan komme av ulik geografisk oppdeling, befolkningsvekst eller at svenskene ikke skattla samer lenger ute ved kysten. De forholdsvis like tallene mellom 1591 og 1597 kan støtte sistnevnte forklaring.

BERETNINGER:

Anders Sommer’s beretning fra Lyngen omkring 1700:

Hele Lyngen allmue består av 130 familier. Av disse er 16 familier norske, resten er samer og et fåtall er kvener.

Schnitlers eksaminasjonsprotokoller fra 1743-1745:

Dette er noen av de første skriftlige kildene fra norsk side hvor mer konkrekte definisjoner av utgruppenavnene foreligger. Her skriver Schnitler:

“Av finnerne, ere nu adskillig slag, som dog ikke differerer i tungemål, drakt og skikker, men alene i næringsmåten. Således " så følger tre avsnitt om sjøfinner, private norske fjellfinner, fellesfjellfinner og til slutt et avsnitt om kvener hvor det ble oppgitt at “Som i Sprog og Sæder holde sig meget til de Norske Søe-Finner, saa kan de følge-ligen til disse regnes” ( Schnitler Bind II )

“De Folk, som nu omstunder boe her vid Malangens Fiord yderst ad Søe-Kanten, ere Norske Bønder, som i Leve-Maade, Nærings Brug, Sprog og Klædedrakt andre Normænd ere like; Inde i Fiorden tilholde de saa kallede Bue- eller Søe-Finner, hvilke bruge Gaarder og smaa Jord-Pladser samt Søe-Fiskerie, som andre Normænd: Men fra disse ere adskilte i Klæder, Sprog, og Sæder, giftende sig ikke gerne uden for deres ætt: Hvorj de nærmest komme øvereens med Field-Lappene; Dog u-lige disse i LeveMaaden, idet Søe-Finnene blive på eet Sted, nærende sig af deres Gaarder og Søe-Brug; derimot Field-Lappene med deres Reen vanke omkring, og fløtte fra et Sted til et andet” (Schnitler Bind II 408).

I eksaminasjonene i Lyngen så ble det fremlagt følgende manntallsliste fra Finneskolemesteren Nidaros:

I Lyngen huor ieg er Misions Skolemester er 42 Busidendes finner som Haver jor og 6 Bøygde lapper som stadig holder til i Norge og sider paa Søfinnernes Iorre og 5 afde Indføde søfinner som ikke haver Ior 31 af de Suinske østlaper som alle Rede erre aaver farne kiølen og ikke komer til Misions forsamling og ieg kand og ikke komme til dem.

I de forhørene ved Djupvik kom det videre fram at det var kvener blant sjøfinnene.

Af de i LøngensFiord ere kun 3 gamle Normænds Bønder- Gaarder, de øvrige 42 Skatte-Jorder ere af Qvæner-Bønder,som fra Torne Lapmarkere overkommne, og Boe- eller Søe-Finner, oprøddede og beboes

KOMMENTAR:

Det at kvenene i manntallslisten for Lyngsfjorden ble lagt sammen med sjøfinnene har blitt tolket som om at sjøfinner egentlig var kvener, men dette har lite for seg for i manntallet fra Kåfjord så ble kvenene lagt sammen med bygdelappene.

Det har også blitt fremsatt påstander om at fordi Schnitler skrev at kvenene i språk og sæder holdt seg meget til sjøfinnene at de derfor må ha vært kvener. Men dette er ikke i overenstemmelse med hva Schnitler selv skrev at sjøfinnene og fjellfinnene ikke skilte seg ut i tungemål, drakt og skikker men kun i næringsveien. Det var nok derfor slik at kvenene tilpasset seg sjøsamenes språk og skikker fordi de bosatte seg hovedsaklig i sjøsamiske områder. Endel kvener kan også ha vært samisk språklige eller helt eller delvis av samisk avstamning fra svensk og finsk Lappland.

Det kommer også frem i protokollene et omfattende stedsnavnsmateriale på samisk. Lyngen er intet unntak hvor selv kvenene viste til det samiske navneverket i området.

Andre kilder fra 1500-tallet og fram til nyere tid tilknytter sjøfinnene eksplisitt til sjøsamene.

Innlegget vil bli oppdatert.

Kilde: Sjøfinnemantallet 1601
Kilde: Berättelse om Lule och Torne Lappmarker och de dithörende Lappbyarnes olika skattskyldighet til Sverige, Norge eller Ryssland 1597 i Nya Handlingar rørande Skandinaviens Historia

Les også Manndalen ikke så kvensk likevel?
Les også Sjøsamene på 1500-tallet: Bor straks nordenfor Nummedal.
Les også Samene primært en marin kystkultur i 1597
Les også Var kvenene opprinnelig helsinger?

Les andre saker i Samenes Historie her

Stumfilmen "Laila" (1929) på nett

“Laila er en norsk stumfilm fra 1929, basert på romanen “Lajla” av J.A. Friis. Filmen var den danske regissøren Schnéevoigts regidebut. Hovedpersonen Laila er datter av en norsk kjøpmann, men kommer bort fra familien på vei til kirke for å døpes. Hun blir funnet og adoptert av en samisk familie. Den videre handlingen fokuserer på identitet, og kjærlighetsvalg, mellom hennes norske fetter Anders og hennes samiske fosterbror Mellet. Flere scener fra filmen er tatt opp på Skjervøy. Filmen viser natur så som Kågen, Isakeidet og Lailafjellet." (Kilde: Laila Wikipedia)

Laila del 1/17
Laila del 2/17
Laila del 3/17
Laila del 4/17
Laila del 5/17
Laila del 6/17
Laila del 7/17
Laila del 8/17
Laila del 9/17
Laila del 10/17
Laila del 11/17
Laila del 12/17
Laila del 13/17
Laila del 14/17
Laila del 15/17
Laila del 16/17
Laila del 17/17

Den skriftlige versjonen av Laila fins i engelsk oversettelse her

Les andre saker i Samenes Historie her

Den "samefrie" kvenbygda Väkkära?

Ifølge en artikkel av S. Wilhelmsen så blir det helt feil for folk i Vækker at samiske medier har forsøkt å fremstille bygda som en sjøsamisk bygd. Det er ikke tvil om at det kvenske innslaget i Vækker er stort men nærmere undersøkelser av stedsnavn og folketellinger kan indikere at det kanskje er behov for en mer nyansert forskning på befolkningshistorien i Vækker enn det som ble presentert i artikkelen.

Stedsnavn:

Det er samisk stedsnavneverk i mesteparten av området og mye synes lånt direkte fra samisk. Det kan godt være som forfatteren påstår at Vækker kommer fra finsk Väkkära men det finske navnet synes å ha kommet opprinnelig fra det samiske navnet Veahkir. Ifølge samisk språkhistorisk forskning så er etterleddet -ir vanlig i endel samiske stedsnavn og gammelt og de fins i kommunen. (Aikio et al 2004).

Folketellingen i 1865

Det vises til i artikkelen at gamle bilder av kvener i kofte og at de kunne sy skaller ikke betydde at disse egentlig var samer. Dette synes forsøkt forklart bl.a med at samemisjonen tilbød gratis kofte mens de var på ungdomskolen i Karasjok og at skaller også ble brukt av både kvener og nordmenn på den tiden. Men en nærmere titt på folketellingen i 1865 synes å gi et bilde av at disse kunnskapene og tradisjonene like fullt kan ha kommet i arv fra inngifte samer.

Dette kan en se i folketellingen for 1865 der vi for gården “Vægteren” finner Isak Isaksen registrert som norsk / kven og hans ektefelle Magrethe Aslaksdatter registrert som same (“lap”). De har fire barn. Litt lengre nord på Seljeengen finner vi to husholdninger til familiene Johan Andersen/Margrethe Nilsdatter og Samuel Andersen/Kirstine Johansdatter. Den førstnevnte familien er registrert i sin helhet som kven/samisk mens den sistnevnte er registrert kven/samisk for familiefaren mens husfruen var registrert som kven. Hvis en ser videre på flere gårder i området vil en ofte se et tilsvarende bilde av blandede familier.

Folketellingen i 1875

Her ser vi fortsatt at Isak Isaksen er uproblematisk er registrert som norsk kven, mens husfrua Magrethe Aslaksdatter er registrert som “blandet finn kven”. Dette betyr derimot ikke at hun skulle være noe annet enn en same. Det har blitt avdekket gjennom forskning fra nordre Nordland at nye kategorier som ble introdusert og gamle som ble fjernet fra folketellingen i 1875 medførte en omfattende feilregistrering av den sjøsamiske befolkningen som betegnet seg som “finn” og ikke “lapp”. Disse kunne istedet bli satt i kategorier som “blandet” eller “kven” i betydningen at de var finnlendere. Det kan være tilfelle her siden hun i folketellingen fra 1865 var i kategorien “lap”. Betegnelsen “blandet” synes å være godt brukt i de andre husholdningene omkring. I folketellingen for 1900 synes finsk blandet å gjelde også for sønnen Nils Isaksen bosatt på Vækker.

Kilde: Historie og folk fra en gammel kvenbygd: Väkkära. Børselvs ‘forstad’
Kilde: Isak Isaksen og famile – Vægteren – FT 1865
Kilde: Isak Isaksen og famile – Vægteren – FT 1875
Kilde: Nils Isaksen og familie – Vægteren – FT 1900

Les også Manndalen ikke så kvensk likevel?
Les også Båtsfjord samiskspråklig bygd i 1861

Les andre saker i Samenes Historie her

Manndalen ikke så kvensk likevel?

I en artikkel av Lisa Vangen som belyser den 300 årige finske bosetningen i Kåfjord/Gáivuona og Manndalen/Olmmáivággi kom det fram viktig kunnskap om den finske befolkningens historie i området sett ut fra historiske kilder bl.a folketellinger. Men fra ny kunnskap fra forskning i nordre Norland kommer det fram nye momenter som kan forklare den massive økningen av kategorien “blandet” og “kven” som ble observert av forfatteren i folketellingen fra 1865 sammenliknet med folketellingen fra 1875 som ble tolket dithen at det var en stor skjult kvensk blandet befolkning i Manndalen. Dette kan nå vise seg å være resultatet av et skrivebordsvedtak i SSB som usynligjorde den sjøsamiske befolkningen.

Jeg siterer her et relevant utrag fra artikkelen:

1875-tellinga

I tellinga av 1875, har en tatt inn en ny kategori når det gjelder etnisk tilhørighet; b for
blandet. Dette gjør 1875- tellinga interessant, for med blandet – kategorien kastes nytt lys på
andelen med kvensk befolkning. Når det gjelder den blandede befolkningen, ser vi fra
folketellingene at det er relativt sjeldent at nordmenn og samer gifter seg. De interetniske
ekteskap i Manndalen er helst mellom samer og kvener eller kvener og nordmenn. Vi kan vi
gå ut fra at de fleste med blandet etnisitet har kvensk tilhørighet.

I 1875 er noen av de registrerte kvenene fra 1865 døde. Personer med kvenske foreldre er ofte
oppført som blandet eller til og med som nordmenn. Til gjengjeld er svært mange av de som
ble oppført som samer i 1865, blitt registrert enten som kvener eller som blandet ti år senere.
Mange av etterkommerne av den kvenske befolkningen fra 1800, er i denne tellingen
registrert som blandede.

I 1865 utgjorde den samiske befolkning 71 % av husstandene i Manndalen. I 1875- tellingen
kommer det fram at Manndalen ikke er så etnisk ensartet likevel. Bare 17 % av de 320
personene i Manndalen er registrert som fullstendig samiske i denne tellinga.
Sagt på en annen måte, så har sannsynligvis minst 250 av Manndalens 320 innbyggere kvensk
tilhørighet i følge 1875- tellinga. I tillegg vet vi at også noen av disse er feilregistrert.
Sannsynligheten for at 78 % har kvensk tilknytning, er svært stor [Vangen 2007].

Men denne konklusjonen kan problematiseres hvis vi sammenlikner med funn som ble gjort i “Etniske relasjoner i Nordre Nordland. 2008” gjengitt i en annen kilde, egen uthevning:

Tysfjord kom det fram at samiske slekter i noen sammenhenger kalte seg samer, andre ganger kvener. En forklaring som ble gitt, var at enkelte familier kunne føre vandringer i slekta bakover fra finsk Østerbotten, gjennom Sveriges Lappland og til Tysfjord. De hadde aner både i en samisk og en kvensk befolkning, og valgte noen ganger å synliggjøre den ene delen av slekta, ved andre tilfeller den andre (Evjen 1998: 46). Det kunne føre til at de enkelte år ble registrert som samer, andre år som kvener. Men det finnes også eksempler der forklaringen må ligge i hvilke definisjoner som ble gitt i instruksen til tellerne. Hvis en familie regnet seg som “finn”, kunne telleren i årene 1875 til 1910 fortelle at det var ensbetydende med at de hadde sine aner i Finland, betegnet som “kven” i 1875 og som “finn” i 1900 og 1910. For noen stemte det, men i områder der det fra gammelt av var en “sjøfinsk” bosetting, ble trolig kategorien “blandet” valgt i slike tilfeller.

Den gamle betydningen av «finn» knyttet til en samisk folkegruppe, ble borte i statistikken for tellingene 1865 til 1920, fjernet gjennom et skrivebordsvedtak. Når vi samtidig vet at det nettopp i disse årene skjedde en sterk fornorskning i samfunnet, kan det forklare at ingen gjorde noe for å få «finn» på plass i registreringen og statistikken der det hørte hjemme. Når tellerne kom for å registrere etnisk tilhørighet i en slekt med sjøsamiske røtter, og «finn» ikke var noe alternativ, var kategoriene blandet og kven de aktuelle alternativene. Det kan ytterligere forklare økningen i antallet «blandet» i originaltellingen i 1900.

Så hvis en sjøsamefamilie eller sjøsame betegnet seg som “finn” og ikke “lapp” kunne de havne i kategorien “kven” eller kategorien “blandet” rett og slett fordi det ikke var en egen kategori for “finn” i betydningen sjøsame i tellingen og ble derfor gruppert sammen med “kvener” eller “blandet”.

Forfatteren kan derfor ha bli villedet av dette til å tro at folketellingen i 1875 dokumenterer en “enorm” feilregistrering i kvensk eller kvensk blandet befolkning i Manndalen i forhold til folketellingen i 1865. Det beskrevet ovenfor kan derfor forklare det forfatteren skriver “Til gjengjeld er svært mange av de som ble oppført som samer i 1865, blitt registrert enten som kvener eller som blandet ti år senere.”

Jeg må selfølgelig ta forbehold. Jeg vet ikke til om det er gjort tilsvarende problematisering av folketeling materialet fra Manndalen som ble gjort i nordre Nordland, men muligheten for dette er til stede når en ser den påfallende store endringen i kategorien “blandet” og “kvener”, det er dermed mulig at det “kvenske” i Manndalen kan ha blitt betydelig overestimert spesielt for folketellingen i 1875 og fremover og det kun på grunn av et skrivebordsvedtak i SSB.

Kilde: Det kvenske i manndalen
Kilde: Hvor hørte finnene hjemme? NOU 2007: 14
Kilde: Samisk og litt kvensk i Manndalen

Les også Båtsfjord samiskspråklig bygd i 1861

Les andre saker i Samenes Historie her

Afraja - eller liv og kjærlighet i Norge.

En uvanlig roman i samtiden om samer fra 1854 – ble en stor internasjonal bestselger, men aldri publisert i Norge.

Av Ole B.

For en tid siden leste jeg en roman som kom ut i 1854 og var skrevet av en tysk forfatter, Theodor Mügge. Romanen heter Afraja og handler om forholdet mellom samer, nordmenn og kvener. Handlingen er lagt til Troms fylke rundt 1730. Mügge var en meget populær forfatter i sin tid og ble oversatt til flere språk. Til tross for at romanen Afraja handler om forhold i Nord-Norge der forfatteren hadde bodd en tid for å “gjøre research”, er den ikke oversatt til norsk. Når man har lest boka, kan man kan man få mistanke om at det er handlingen i boka som er årsaken til dette. Boka er å finne i Google Books her

Jeg leste den engelske oversettelsen, kjøpt fra Amazon. Siden jeg leste Afraja mens jeg var på ferie på Kreta uten internettforbindelse, laget jeg et sammendrag av handlingen som tidsfordriv. Selv om denne sonen heter Samenes historie, kom jeg til å tenke på handlingen i denne romanen da jeg leste Jan Hansens innledning. Jeg vil imidlertid understreke at Afraja er en roman, men det som beskrives er inspirert av forfatterens erfaringer fra opphold i Nord-Norge rundt 1850. Tanker og holdninger som kommer fram i boka er på denne bakgrunn tankevekkende.

Afraja. Ein nordischer Roman" von Theodor Mügge
Afraja: Or Life and Love Norway" av Theodore Mügge Oversatt av Edward Joy Morris 1865 Sjuende utgave

Boka begynner med en reise fra Trondheim og handlingene er lagt til omkring 1730. En ung danske, Baron John av Marstrand, fra en tidligere rik familie skal til Nord Norge for å ta i besittelse eiendom han har fått gavebrev på fra den dansk-norske konge. Gavebrevet ga han rett til å få utmål på hvilket som helst område som ikke allerede var utmålt som privat grunn. Kongen hadde annektert all eiendom i Finnmark som ikke var registrert som privat eiendom av de dansk-norske myndigheter. I tillegg har Marstrand med seg et anbefalingsbrev fra general Munte i Trondheim. Sjøreisen foregår med ei jekt som kommer fra Lyngenfjorden for å hente salt. Jekta føres av en ung nordmann, Bjørnarne Helgestad, sønn til en væreier i Lyngenfjord i Troms. I boka er dette en del av Finnmark.
Jekta er oppkalt etter Bjørnarnes søster, “Ilda av Ørenes” (“The fair Ilda of Oerenäes”). Den er på vei til Lofoten (Lofodden) der skreifisket er i gang.
Landet nordover beskrives med sine bratte snaue fjell, fjorder og isbreer.
De ankommer Vågøy i Lofoten og der venter Nils Helgestad og hans datter, Ilda. De har ankret opp i Østvågen med sin jekt sammen med hundrevis av fiskebåter.
Det viser seg at Ilda er meget religiøs og jobber sammen med en prest, Klaus Hornemann, for å preke for samer. Ilda har overtalt Afraja, en same fra Lyngenfjorden som er en slags høvding blant samer, til å la sin datter, Gula, bo hos henne i Ørenes. Bjørnarne forteller at det er deres far, Nils Helgestad, som har overtalt Afraja til å gi fra seg sin datter ved hjelp av tobakk, brennevin og trusler. (“The old Afraja unwillingly enough consented, for they have so great a dislike to us as fire to water; it cost a good quantity of tobacco, brandy, and hard threats, before he would let the girl come down among us”)
Ildas bror, Bjørnarne, beskriver samer for Marstrand i meget negative ordvalg. (“The lapps are not men. They are beasts, worse than swein and rooks”). Han holder Gula for å være et unntak. Ilda irettesetter broren for hans snakk.

I Lofoten overtaler Nils Helgestad den nyankomne John Marstrand til å investere alle sine penger, tusen spesidaler (“species”), i to tusen våger med torsk som henges til tørk. I juni vil tørrfisken fraktes til Bergen, og da kan han håpe på stor fortjeneste, i følge Helgestad.
De deltar på en fest med musikk og dans på Østvågen Gård. Der treffer de en god venn av Bjørnarne, Olaf Veigand. Han kommer inn i lokalet for å rydde plass til musikken og dytter folk hardhendt tilbake. På den måten fornærmer han dansken med den uforskammede måten han snakker, noe som dansken svarer på. Det holder på å komme til håndgemeng, men så kommer Bjørnarne som oppdager sin venn og presenterer han for Marstrand. Helgestad presenterer Paul Petersen fra Tromsø for Marstrand. Paul er sorenskriver i Finnmark og er nevø til fogden, Peter Paulsen.
Marstrand har fortalt Helgestad om gavebrevet, og Helgestad lover å hjelpe han med å ordne alt det praktiske som må til for å gjennomføre eiendomstransaksjonen. Helgestad vet også om et område som Marstrand må sikre seg, nemlig Balselv i Balsfjord.
Dagen etter drar de videre til Tromsø. Fogdembetet var den høyeste statlige myndighet i Troms og Finnmark. Det var ingen Amtmann i Finnmark på den tiden. Det er Fogden i Tromsø som skriver ut tillatelser for Kvener til å slå seg ned i landsdelen. (“Quanes or Finlanders, who wandered over from the shores of the Gulf of Bothnia”)
Marstrand presenterer kongens gavebrev for fogd Peter Paulsen for å få det registrert. Ved hjelp av Helgestad som garanterer for Marstrand, blir brevet godkjent og registrert. Det som så gjenstår, sier Fogden, er å måle ut eiendommen når han har bestemt seg for området han vil ha, og få utstedt papirer på den.
Hos Fogden i Tromsø møtte de den omtalte presten, Klaus Hornemann, og man kom inn på rettigheter som samene hadde.
(Denne presten, Klaus Hornemann, er tydeligvis modellert etter Klaus von Westen som virket som misjonær blant samene i Nord Norge. “Thomas v. Westen, Finnernes Apostel, blev født i Trondhjem 1682”, forteller Nils Vibe Stockfleth i “Dagbog over mine Missionsreiser i Finmarken / af Nils Vibe Stockfleth. – Christiania : Tønsberg, 1860”. Thomas v. Westen døde bare 45 år gammel, lutfattig og utslitt.)
Det viser seg snart at Fogden er meget negativ til samene, og Hornemann sier Fogden i mot. Marstrand tar også samene i forsvar ved å si at alle undersåtter av Kongen skal behandles rettferdig. Senere sier Helgestad at at Marstrand sine uttalelser ikke hadde gjort det lettere å få fogden til å registrere gavebrevet fra kongen.

Etter besøket i Tromsø fortsetter ferden til Lyngenfjorden, til Ørenes.
Der møter de Gula som har ordnet velkomstmiddag. Gula er helt forskjellig fra de beskrivelser Marstrand har fått av Lapper. Hun er liten, mørkøyd, intelligent, slank, lettfotet og uvanlig elegant.
(“The Normans gave such frightful accounts of all that bore the name of Lapps, that it was almost impossible to conceive a member of this unhappy race to be anything else than a forlorn, monkey-like creature, whose ugliness was calculated to exite the most profound disgust”)
Senere får de også høre Gula spille et strenginstrument som hun holder på fanget mens hun synger.
Marstrand kommer i disbutt med Helgestad om samer. Etter at Gula har forsikret Helgestad om hvor takknemlig hun er for å ha blitt mottatt så godt på gården, sier Helgestad at Gula er en sjeldenhet (blant samer). (“The Lapps are the most ungreatful beings God ever eracted”) Når Marstrand bemerker at det ikke synes som det blir gjort noen spesielle anstrengelser for at de skulle føle noen takknemlighet, svarer Helgestad at Marstrand altså har fått det for seg at han skal lovprise det samiske folk.
“I do not praise them, but why should I scorn and condemn them? As Gula is the daughter of this neglected race, and as she is good and intelligent, why should not many more become such, if good people would take pity on them?”
I begynnelsen av kapittel IV beskrives hvordan fiskere og fiskerbønder var avhengige av Helgestad. “The Gaard or court of the old Helgestad was surrounded by a dozen clay huts, occupied, in part, by the families of the Norman fishermen, and Quanes, or Finnland emigrants, all of whom were dependent upon the trader, and constituted his immediate vassals. They, as well as the dwellers on this deep arm of the Lyngenfjord, gave to Helgestad what they took in the fishery and chase, and retracted from him, in exchange, clothing, flour, brandy, angling-rods, and whatever else they had need of.”
De hadde kreditt hos Helgestad, og han sørget for at de alltid hadde skyld. I følge Helgestad var det slik at når de hadde penger, levde de “a rollieking life” og derfor snart trengte mer penger og slik kom i skyld til ham igjen. Handelsmennene hadde også den regelen at hvis fiskerne handlet med noen andre, fikk de ikke låne mer penger.
Så var det tid for å dra til markedet innerst i Lyngenfjorden. Der var det bygget kirke. Der var også hytter, eller overnattingssteder, som familene fra øyene og fjordene hadde bygget for seg. Samene kom også ned fra fjellet med sine varer og reinsdyr som skulle slaktes. Det ble også holdt gudstjeneste (“takksigelse eller thanksgiving”) i kirka med “pastor i Lyngen”, Heinrich Sture, “en svær og bredskuldret mann”, som også skulle samle inn sine inntekter gjennom offergaver i kirka.

Mens Marstrand sitter i kirka og hører på prestens tale, betrakter han forsamlingen.
“Behind them, against the walls of the church, sat the fishermen, with their wifes, as motionless as statues, and gazing with a fixed stare from beneath their long, falling hair, straight ahead. Gigantic Quanes from the islands and the new settlements – ugly, stump- nosed fellows, with small sparkling eyes – hovered in the corners, together with their wifes, in red gowns and flaunting kerchiefs, and hideous, monkey-visaged children, by their sides”.
Det er tydelig at forfatteren, Theodore Mügge, er et barn av sin tid. Enda mer så skal vi se, når det gjelder beskrivelsen av han som har gitt tittelen til boka, Afraja.
Mens de er på markedet, kommer Afraja på besøk til Gula, hans datter. Han kom for å kreve Gula tilbake. Dette blir avvist av Helgestad som påstår at han har kjøpt Gula.
Presten Klaus Hornemann og Ilda har undervist Gula i kristendom, og det er Hornemann sin plan at Gula med tiden skal bli misjonær blant samene, sammen med Hornemann.
Afraja sitter sammenkrøket mens han holder en lang stokk med jernpigg i sine magre hender, Foran ham ligger to gule raggede hunder.
“When Helgestad stood close by him, the old Lapp lifted up his head, and an humble friendliness beamed in his weather-beaten face, which was covered with wrinkles and furrowed lines. Half-grown grey hair overspread his low forehead, his nose was of a Mongolian flatness, his teeth unusually long, sharp, and white, like those of a wolf. From beneath the grey mass of hair, which the wind blew about his face, his small eyes flashed like the sun setting in a blood-red glow, but there was something uncommonly artful and lurking in their expression.”
Det er egentlig litt rart at Mügge beskriver en typisk same på denne måten. De fleste samer har jo en kraftig nese, og vanligvis er tennene forholdsvis små. Beskrivelsen er nok stereotyp for den tiden.

Samiske guder. Gula forteller Marstrand om de samiske gudene; Jubinal, Ayka og Pekel. Jubinal er den gode universelle gud. Hans fiende er den onde Pekel. Ayka er kjærlighetsguden. Gula forteller at hun nedstammer fra Jubinal. Tidligere var landet fra nord til langt sydover samenes eiendom. Landet var den gang mye mer fruktbar og blomster vokste langt til fjells. Dalene var dekket med stor skog, og over alt langs kysten bodde der folk.
Fra tid til annen steg Jubinal ned fra tronen og vandret omkring blant sitt folk for å se om de var lykkelige. Han kom til Ulvsfjord og fant der en gammel mann og hans datter. Datteren het også Gula, og hun var meget vakker. Faren het Afraja og var en staselig mann i vakre klær. Jubinal levde sammen med dem i lang tid, og glemte etter hvert sin himmel. Så giftet han seg med Gula, men ingen visste at han var en Gud. Etter noen år bar Gula en sønn i sine armer, og ennå var ikke ulykken kommet til dem. Pekel som hatet menneskene, søkte hele tiden etter en måte å ødelegge menneskene og jorden. Han hatet også Jubinal, først og fremst fordi han hadde giftet seg med et dødlig menneske. Pekel allierte seg med gigantene som bor i havdypet. De tente en ild nede i jorden som skulle fortære hele landet. Jubinal forandret seg til en storm som blåste havet mot landet. Afraja, Gula og tjenestefolket ble plassert på toppen av et høyt fjell, Kilpis. I ni lange uker rådet kaos av ild, vann, damp og røyk, før det letnet og Kilpis steg fram over skyene. Sne og is la seg over fjellene, men nede i fjordene var det grønt og mildt. Dit flyttet familien til Afraja.
Det gjenstår enda en hovedperson i fortellingen. Det er Mortuno, nevøen til Afraja. Mortuno skal gifte seg med Gula, men Gula har vennet seg til å leve i handelsmannens hus og har ikke lyst til å dra tilbake til faren. Mortuno kom på besøk til Gården for å handle. Der ble han utsatt for grov sjikane av Olaf spesielt. Olaf snuret Mortuno rundt og trykket lua hans ned over ørene og øynene. Mortuno ler og er med på spøken, men han sier at han vil holde utkikk etter Olaf både sent og tidlig, “and my eyes shall not grow weary in affording you all the services which the dwarf Bugo rendered to the giant Yulpus”.
Senere finner Mortuno anledning til å hevne seg på Olaf ved å skyte et hull gjennom hatten hans. Dette blir en anledning for Olaf til å forfølge Mortuno for å hevne seg. Senere bli han med Paul og Bjørnarne på en leteaksjon der de vil finne Afraja, Mortuno og Gula på fjellet.

Helgestad og Marstrand drar så til Bergen med fullastet jekt. Der møter de den handelsmannen som Helgestad har gjort forretninger med i alle år, Uve Fandrem. Fandrem er enkemann med to voksne barn, Christi og Hannah. Fandrems kone kom nordfra og var i slekt med Helgestad. Fandrem er president i Guilda (Guiltmeister, Handelsforeningen) i Bergen.
Marstrand møter en venn fra København, en ung offiser, Heinrick Dahlen. Han hadde tjenestegjort i garden i København sammen med Marstrand. Så hadde han blitt forflyttet til Norge og var nå sjef for et dansk kompani i Bergen. Snart skulle han reise til Trondheim, til general Munte som han før hadde vært adjutant for.
Fandrem hater soldater og synes de er noen unyttige spradebasser som bare ligger samfunnet til byrde. Det er alminnelig kjent i Bergen at Hannah har hemmelige stevnemøter med Dahlen, og sannsynligvis vet også Fandrem om dette. Han vil at Hannah skal bli med Helgestad nordover for å gifte seg med Bjørnarne, Helgestad sin sønn. Hannah og Dahlen betror seg til Marstrand. Dahlen planlegger å røve Hannah fra jekta mellom Bergen og Trondheim, og bringe henne til Trondheim hvor han regnet med å komme under general Muntes beskyttelse. Han overtalte Marstrand til å hjelpe til med dette ved å avlede oppmerksomheten til Helgestad når kuppet skullet finne sted.
Seilasen starter nordover. Før de skal forbi Stadtlandet, ankrer de opp ved øya Silden. Ut på natta legger en lettbåt til, og Hannah er klar til å gå ombord. Helgestad har imidlertid hatt sine mistanker, og til tross for at Marstrand sitter sammen med han under dekk og legger ut om sine planer i Balselv for å distrahere han, hører Helgestad lyder fra dekk. Han farer opp og låser kahyttdøren etter seg slik at Marstrand bli innelåst. På dekk har han alliert seg med styrmannen, og denne står og skjuler seg bak masten. Da Hannah skal til å hoppe over i den andre båten, griper han tak i henne bakfra og holder henne. Helgestad tar tak i Dahlen og hiver han over bord. Deretter kaster han ei stang med stålspiss ned i lettbåten slik at den begynner å ta inn vann. De drar opp ankeret, og snart er de i åpen sjø på vei nordover. Hannah er helt sønderknust og viser seg ikke på to dager.
Da de omsider kommer fram til Lyngenfjorden er det vårfest (Santhans?) og alle er samlet ved kirka og markedsplassen. De drar også dit og der offentligjøres to forlovelser; Ilda blir forlovet med sorenskriveren Paul Petersen og Hannah blir forlovet med en intetanende Bjørnarne. Både Ilda og Bjørnarne må bøye seg for farens vilje.

Gula har rømt, og ingen vet hvor hun holder til.
Marstrand får fortsatt økonomisk hjelp av Helgestad til å bygge opp bolighus og lagerhus i Balselv. Han må også må ta opp lån for å kjøpe utstyr og matvarer. Når eiendommen utmåles, får han god hjelp av sorenskriveren, Paul Petersen. Alt bli målt og skrevet omhyggelig ned og dokumenter utferdiget.
Man kan spørre seg om hvorfor Helgestad tar seg så godt av en ukjent danske som kommer til Finnmark. (Nordre del av Troms er en del av Finnmark.) Man skjønner imidlertid etter hvert at Helgestad er en skruppelløs forretningsmann som bare har én ting i hodet, nemlig å øke sin rikdom. Da han fikk vite at Marstrand hadde et gavebrev fra Kongen til å ta seg land i Finnmark, så han straks hvordan dette kunne gagne ham selv. Selv hadde han ikke anledning til å ta seg land. Han måtte i tilfelle kjøpe det av andre godseiere. Ved å la Marstrand låne mest mulig, ville han komme i så stor gjeld at han ikke ville ha noen mulighet for å betale tilbake gjelda på kort sikt. Marstrand var dessuten så uerfaren at han ikke fikk tatt inn i gjeldsbrevene noen betingelser og avtaler om avdragsfrihet og andre avtaler som kunne gjøre det mulig for han å betale gjelda etter hvert som inntektene kom.
Alt dette skjønte Afraja som hadde fått sympati for Marstrand. En gang da Marstrand sammen med Paul Petersen, Helgestad, Bjørnarne og Olaf var i Balselv med et flyttelass, støtte de på en bjørn. Da var bare Petersen og Marstrand der. Marstrand fyrte av et skudd mot bjørnen, men såret den bare. Bjørnen reiste seg på to, og Paul flyktet i panikk. Et skudd til hørtes, og da resten av selskapet kom til stede, lå bjørnen ved føttene til Marstrand. De andre trodde at det var Marstrand som hadde felt bjørnen, men Marstrand visste at det ikke var han. Etterpå, da han ble alene, traff han Afraja og forsto at det var han som hadde skutt bjørnen og således berget livet hans. Afraja lovte å hjelpe Marstrand når han kom til å trenge hjelp mot Helgestad.

Når det gjelder sorenskriveren, Paul Petersen, ville jo han bli svigersønn til Helgestad og slik sett ha sammenfallende interesser med han. Han tenkte også ut en plan for å overta både Helgestad sin gård i Lyngenfjorden og Marstrand sin gård i Balsfjord. Gården i Lyngenfjord, Ørenes, hadde jo Bjørnarne odelsrett til, og han var forlovet med Hannah fra Bergen. Men Bjørnarne var ikke interessert i Hannah, og han hadde store vanskeligheter med å skjule sin avsky for henne. Han var helt betatt av Gula som på sin side ikke ville ha ham. Hun var forelsket i Marstrand, som på sin side bare ville ha Gula som en nær venn. Marstrand var forelsket i Ilda. Ilda var ei dame som visste å skjule sine følelser, og hun viste aldri hva hun tenkte eller følte. Det eneste som var sikkert var at hun skulle gifte seg med Paul Petersen og flytte til Tromsø.
For Helgestad og nordmenn generelt i området var det helt utenkelig at en nordmann, og slett ikke sønnen til den rikeste handelsmannen i området, Bjørnarne Helgestad, skulle gifte seg med ei samepike. Det ville være en så stor skam at han ikke ville få den respekten han kunne trenge blant norske fiskere og kvener for å drive handelen fra Ørenes Gård. Dette forsto hans kommende svoger, sorenskriveren Paul Petersen.
Paul Petersen sin plan gikk ut på å finne igjen Gula slik at Bjørnarne kunne bortføre henne. Dessuten var han ut etter å arrestere Afraja og anklage han for trolldom og avgudsdyrkelse. Olaf er med i planen, for han vil hevne seg på Mortuno.
Paul Petersen og Nils Helgestad bestemte seg for å kvitte seg med Marstrand. De får med seg nødvendige lovmenn fra Tromsø og drar til Balselv. Marstrand trodde Helgestad kom for å inspisere arbeidet som var utført så langt og viste væreieren rundt. Han trodde at han fremdeles kunne låne mer for å skaffe seg vinterforsyninger. Ikke rart at han ble meget fortvilt da Helgestad nektet han mer hjelp. Ikke nok med det, Helgestad forlangte å få pengene sine tilbake innen ett døgn. Skylden fordelte seg på åtte tusen spesidaler i lån og åtte tusen spesidaler som garanti for kreditt hos Fandrem i Bergen. Helgestad satte verdien på selve gården til fire tusen spesidaler, og bød tjue tusen spesidaler hvis Marstrand ville selge gården til ham. Marstrand nektet imidlertid å selge. Han ville vente til fristen gikk ut.

Afraja hadde vist Marstrand hvor han kunne kalle på han. Det var et sted der det en gang i tiden hadde gått et ras som tok med seg huset til Paul Petersens bestefar som hadde flyttet til Balselv. Bestefaren hadde omkommet der. Afraja sa det var Jubinal som hadde hevnet seg for hans ulovlige landnåm.
Om kvelden dro Marstrand dit og hvisket Afrajas navn. Afraja kom, og lovte at pengene skulle være inne i skapet til Marstrand neste morgen. Marstrand dro hjem igjen, satte seg i stolen og sovnet.
Han ble vekket av Helgestad neste morgen. Tre menn var kommet fra Tromsø for å bevitne transaksjonen, Lovmann Gulick og hans to assistenter.
Marstrand forlange å få se gjeldsbrevene han hadde utstedt til Helgestad. Det ene er på seks tusen spesidaler som Marstrand har mottatt i kontanter, og det andre er på to tusen spesidaler for varer han har tatt ut av lagerhuset til Helgestad. Helgestad hadde forlangt seksten tusen spesidaler utbetalt, men Marstrand argumenterer at han har tørrfisk i Bergen som skal selges og som dekker denne kreditten. Marstrand spør hvor mye kontanter Helgestad ville forlange for at han skulle bli gjeldfri. Med rettsbetjentene som vitner, bekrefter Helgestad at han ville nøye seg med åtte tusen spesidaler som gjeldsbrevene var på og at han deretter ikke ville forlange mer.
Marstrand låste så opp skapet, og der fant han åtte poser av reinskinn med sølvmynter. På hver pose sto det skrevet tusen spesidaler.
Deretter takket han Lovmann Gulick for hans assistanse og inviterte alle på frokost. Huset hadde dagen i forveien vært tom for mat, men nå fant han reinskjøtt, ost og brød i lagerhuset.
Tilbake i Lyngenfjord gjorde Paul, Bjørnarne og Olaf seg klare til ekspedisjonen for å spore opp skjulestedet til Afraja. Der ventet de å finne Gula og Mortuno, pluss store skatter som det gikk rykter om at Afraja hadde. Med seg hadde de Wingeborg, en kven som var Helgestads bestyrer på Loppa. Wingeborg hadde to hunder som han brukte til å fange lundefugl i hulene sine. Wingeborg hadde også trent opp disse hundene til å snuse opp samer som kunne være i nærheten. Hundene kunde følge sporene etter komagene og dessuten snuse dem opp gjennom luften. Wingeborg hatet samene og jaget dem bort så snart hundene hans sporet opp noen. Tidligere hadde Loppa vært reinbeitedistrikt, men Wingeborg hadde for lenge siden jaget samene bort fra øya.
Denne Wingeborg påviste også at det hadde vært reinsdyr og samer i Balselv da pengene ble levert. Hundene fant plassen der reinsdyrene hadde stått og hunne følge sporene inn i huset der Marstrand satt og sov.

I Balselv kom Mortuno med beskjed til Marstrand om at han måtte komme til Afraja. Han måtte gjøre seg klar, og Mortuno ville vente på han i skogen. Han sa også at der ville komme to menn som ville kjøpe eddiksyre og krutt, og de ville ha med seg kjøtt i bytte. Mennene kom og kjøpte krutt, sakser, eddik, lerret og hekter. De betalte med kjøtt og ost. Etterpå dro Marstrand av gårde med beskjed til tjenestefolkene om at han ville bli borte i to-tre dager. Han ga også beskjed om at de skulle dra til Melangerfjord (Malangen?) og kjøpe mel.
Mortuno har med seg et stort reinsdyr med sadel som Marstand kunne ride på. Mortuno fortalte at denne reinen var fra Kvitsjøen, for så store reinsdyr var ikke vanlig i Norge. (Egentlig må man helt til Stillehavskysten i Sibir for å finne så store reinsdyr.) Etter en lang reise, kom de fram til en dal i nærheten av Kilpisfjellet. Der var det satt opp lavvo på en stor fjellhylle der Marstrand kunne sove. Da han våknet, var det lys dag og han var alene. Han oppdaget at det i fjellsiden nedenfor var hugget ut trinn, og han fulgte disse nedover. I dalen nedenfor var det fruktbart og grønt. Der fant han både Gula og Afraja.
Ut på dagen kommer jaktlaget fra Lyngenfjord. Hundene har sporet opp stiene til leirplassen. Marstrand gjømmer seg og kan overhøre samtalen. Jaktlaget blir tatt godt i mot og får mat og drikke. Når de drar, får de anvisninger om den letteste veien ut av området. De drar imidlertid ikke tilbake, men gjømmer seg i nærheten av leiren.
Om kvelden gir Afraja en drikk som Marstrand sovner av. Afraja tar han sovende med til sin hemmelige sølvgruve. Det er en grotte der vannet har lutet ut kalksteinen slik at sølvet henger igjen i tråder og plater. Her våkner Marstrand i lyset av en fakkel.
Afraja har lenge arbeidet med en plan om å samle samefolket og drive ut både nordmenn og kvener som har okkupert så mye land fra dem. Han trenger imidlertid en leder som har militær utdannelse, og til denne stillingen har han tenkt Marstrand. Til gjengjeld skulle Marstrand få alt det sølvet han kunne begjære. Han fikk også tilbud om å gifte seg med Gula. Marstrand kan ikke ta i mot tilbudet og forklarer at et slikt foretakende ville bli møtt med så med så store represalier at det ville utslette samene i Finnmark. Afraja synes han er sta og utakknemlig. Han slukker fakkelen og leder Marstrand ut fra grotten i stummende mørke. Han leder han fram og tilbake med store omveier slik at han ikke skal kunne finne tilbake.

Mens Afraja og Marstrand er i sølvgruva, kommer jaktlaget tilbake til leiren. Der røver de med seg Gula og drar avgårde. Mortuno har imidlertid våknet og oppdaget hva som var skjedd. Han tar dem igjen, men blir skutt til døde av Olaf. Har rekker akkurat å få avfyrt et skudd mot Paul som blir såret i siden. Jaktlaget blir enige om at Olaf, Bjørnarne og Wingeborg skal dra med Gula til Kvenangen. Der hadde Wingeborg slekt og kan låne båt. Så skal de dra ut til Loppa med Gula. Paul, sorenskriveren, skal dra ned til Lyngen der det skulle være marked og ting. Hans onkel i Tromsø, Fogd Peter Paulsen, ville være der som dommer.
På vei fra sølvgruva får Afraja varsel om at noe galt har hendt. Han legger i vei og finner Mortuno død. Marstrand kommer en stund etterpå, og av sporene kan de lese hva som har skjedd. Afraja og Marstrand drar deretter til Lyngen, til Tinget og Markedet.
Der blir de arrestert, Afraja for trolldom og oppvigleri og Marstrand for høyforæderi.
Paul har nemlig funnet posene med krutt som Marstrand hadde solgt til samene, og disse var merket med Marstrands navn.
Wingeborg kommer tumlende ned fra fjellet, fullstendig fortvilet. Han forteller at alle er druknet, Gula, Olaf og Bjørnarne. Selv hadde han så vidt berget seg ved å klamre seg til båten. Det var et plutselig uvær som var kommet over dem da de var på vei til Loppa. Da de dro fra leiren, hadde de spurt Afraja om han kunne sikre dem godt vær, og han hadde da gitt dem en liten figur med en snor som han knyttet noen knuter på. Nå ble Afraja anklaget for å ha trollet på dem dårlig vær ved hjelp av denne figuren.
Når Helgestad får høre om sønnens skjebne, mister han delvis forstanden av sjokket. Likevel har han ikke mistet sin grådighet etter mer rikdom, og ivrer for å bli kvitt Marstrand. Fangene blir så transportert til Tromsø der dommene skal stadfestes og straffen utmåles.

Klaus Hornemann har kommet til tinget i Tromsø og forsvarer dem. Han påstår at trolldom og avgudsdyrkelse ikke lenger er straffbart. Her tar han feil, sier Paul. Loven er ikke opphevet og gjelder fremdeles i Finnmark. Afraja blir dømt til å brennes, mens Marstrand skal bringes i lenker til Trondheim. Afraja blir brent på bålet, til stor jubel blant både kvener og nordmenn som har møtt fram. Like etterpå høres kanoner fra Tromsøsundet. Det danske flagget vaier på et skip som legger til. Et kompani rødkledde soldater går i land og tar oppstilling. Like etter kommer kommandøren. Han er sendt nordover av General Munte i Trondheim etter at denne har mottatt flere klager på Fogden og Sorenskriveren i Tromsø. Spesielt Klaus Hornemann har over flere år klaget over deres framferd mot samene.
Det oppdages snart at kommandøren er Heinrick Dahlen, den danske offiseren som alle trodde hadde druknet ved øya Silden da Helgestad kastet han over bord og stakk hull i båten hans. Dahlen arresterer Fogden og Sorenskriveren og beordrer Marstrand løslatt. Afraja var det for seint å redde. Fogden blir transportert til Trondheim der han hengte seg på Munkholmen. Paul Petersen, sorenskriveren, fikk infeksjon i såret i siden etter skuddet fra Mortuno og dør med store smerter av dette, før fogden.
Hannah får sin Heinrick, og ved broren Christis hjelp forsones senere Uve Fandrem og Heinrick Dahlen.
Marstrand frir til Ilda foran hele forsamlingen og får ja. Helgestad bli med tilbake til Lyngenfjord. Ilda ser det som sin plikt å hjelpe faren på tross av at han har ivret for at Marstrand skulle dømmes for høyforæderi. Helgestad har etter hendelsene i Tromsø helt mistet forstanden. Hver gang han ser Heinrick Dahlen blir han helt redselslagen, selv om Dahlen forsikrer han om at alt er tilgitt. Marstrand fikk på denne måten hånd om både Helgestad sine store eiendommer og formue i tillegg til sin egen store eiendom i Balsfjord. Det skrives at John Marstrand og Ilda Helgestad fikk mange etterkommere.
Den 29. mars 1743 blir det forbudt å forfølge samene på grunn av deres religøse tro og levemåte. De skal være likeverdige undersåtter med andre innbyggere under Kongen. Likevel, mange samer valgte å flykte inn i Sverige.

Æres den som æres bør. Første gang jeg leste om denne roman var i en artikkel av Børge Strandskog i lokalavisa nord-salten.no
Han skriver at det har kommet ut en svensk oversettelse av Afraja, men den har jeg ikke funnet. Antagelig går det an å finne den i svenske antikvariat.
Jeg anbefaler å lese Børge Strandskog sin artikkel. Der gir han flere opplysninger om utgivelser av romanen Afraja og hva Theodor Mügge har sagt i interju om bakgrunnen for romanen.

(JH: Lagt inn på vegne av Ole B.)

Afraja

Afraja Illustrasjon 2

Afraja Illustrasjon 1

Var kvenene opprinnelig helsinger?

Kvenland

Det var i alle fall tanker den tidlige finske forskeren Henrik Gabriel Porthan fremsatte i år 1800. Han tok utgangspunkt i at begrepet kvener ikke fantes i svenske handlinger og derfor at ordet kan ha kommet til norrønt fra samisk fordi pitesamene kalte norske og svenske menn for kainolats/kainahaljo og norske og svenske kvinner for kainahalja. Pitesamene kalte finlenderne med deres egenbetegnelse suomelats. Han mente også å se støtte for dette i finsk språk ved at Helsingbyen utenfor Torneå kaltes Kaino-Kyla. Han foreslo derfor at kvenene opprinelig var helsinger, men at disse etter hvert ble forttrengt av den finske ekspansjonen og overtok begrepet kvener.

Utrag fra originalteksten:

”Dette ställe, i synneret när det jämföres med hvad som ännu längre fram förekommer, tyckes vara afgörande i tvisten, om de fordne kveners bonigs-ort. När K. Ælfred säger, at de bodde norr om svenskarna (som i vester gränsade södra Norrige, och ifrån hvilka Lapparne lågo i nordvest) och skildes genom fjällen ifrån nordliga delen av det bebodda Norrige: så är det omöjeligt at söka dem annorstädes, än i vårt Norrland. Förmodeligen voro de samma folk med de fordna Helsingar, och altså af den Germaniska, men icke at den Finska folkestammen? Just dette samme land hafva Helsingarne af ålder bebodt. Namnet Kvener förekommer i inga Svenska Handlingar: det synes härröra ifrån Lapparne, af hvilke Nordmännerne det lånt, och sedan fortplantat? Lapparne kalla ännu både Svenskar och Norrmän gemensamt Kainlats; och at samma namn äfven beteknat Helsingarne (Lapparnes granner åt denna sidan), bestyrkes jämväl deraf, at en by vid Torneå, på Svenska kallad Helsing-byn, hos Finnarne derstädes heter Kainu Kylä. Jfr det af Hrr. Lindahl och Öhrling författade Lappska Lexicon. Stock. 1780, 420 p. 114. Ty at Kainu är samma namn som Kvän eller Kven, lärer ej kunne dragas i tvistvelsmål. Dette namn har sedan af Lapparna blifvit tilagdt ej allenast Helsingarnas släktningar de Svenske og Norrske, utan ock de Finnar som vid Botniska Viken östra och norra strand småingom uträngde Helsingarne och intogo deres rum. Finnarne kalles annars på Lappska med et egen namn Suomelats. Ehura man ej med säkerhet vet, om Helsingarne fordom i Norra Österbotten, jast beständiga hemvist: få är dock ostridigt, at de, för Fiskets skull i de norra Elvarne (Torno, Kemi, To och Ulo) sträct alt dit sit lands gränsor, och åtminstone under sommartiden sig där uppehållit. Fördenskull, när sedan Finnarne ifrån det nästgränsande Karelen och Savlolax efter hand hade dragit sig hit up och bosatt sig på denne ort, blefvo jämväl de af Lapparne (ock efter desses exempel af Norrmännerne) kallade med samma namn (Kainolats, Kainu, Kväner), som landets förra innehafvare Helsingarne; da deres egne slägtingar och grannar i Karelen och Savolax antogo småningom samme sed, och kalla ännu (Norra) Österbotten för Kainu, kainun-maa, och dets invånare for Kainulaiset, (hvoraf uten tvifvel jämväl Kajana upkommit): men desse skjuta sjelfve ifrån sig detta namn på sine grannar (både Finske och Svenske), i Vesterbooten. Detta alt cykes nogsamt utvisa namnes rätta ursprung. Norrmännerna kalla ock ännu ej allest norre Österbotningarne, som äro Finnar, uten jämväl Vesterbotningarne, som äro Svenskar, met et gemensamt nam för Qväner, indelandes dem fördenskul i Öst- och Vest-Qväner. Jfr. Vidare om detta ämne Perinskiöld. Monum. Upland. T.I. p.2-7 (Hans Hammends Nordiske Misjons Historia (Kiöb 1787, 810.) p. 908 sq. 923 och 927. O. Eneroths Dusp. (under Canc. Råd. Och Riddaren Ihres innseende) de Quenlandia antiqua (Ups. 1767, 40); och om så behagas, H:r Wegelii Disp. de antiqua gente Qvenorum (Ab. 1788,4:0).”

Kilde: Försök at uplysa Konung Ælfreds Geographiska Beskrifning ofver den Europesiska Norden